Till forskare och behandlande läkare om ME/CFS

Jag har sammanställt det som jag finner är mest intressant om sjukdomen ME/CFS, i vissa delar även fibromyalgi. Självklart har jag långtifrån berört allt. Avsikten med denna sammanställning är förstås att min förhoppning är att mer ska göras för dessa patientgrupper i Sverige.  Jag hoppas att det kan vara någon till nytta.

Exempel på vad vi vet om ME/CFS
ME/CFS är en oerhört komplex sjukdom. Men det finns vissa spår att fördjupa sig i. Immunsystemet har varit föremål för medicinsk forskning, framförallt på senare år. Flera intressanta forskningsprojekt pågår.

De avvikelser som identifierats har inkluderat lågt antal/låg aktivitet hos naturliga mördarceller (NK-celler), och ökningar av olika typer av ”cytokiner” som reglerar immunsystemet. Några av dessa immunavvikelser är också överensstämmande med cancerpatienter.
Källa

Immunsignaturer
Forskare vid Columbia University (Mady Hornig m.fl.) upptäckte förra året ”distinkta immunsignaturer” i blodet hos ME/CFS-patienter, samt immunförändringar i det centrala nervsystemet. Det finns fortfarande mycket mer att lära och en angelägen fråga är hur immunologiska mätningar, som förändras över tid, om de även avser svårighetsgraden av sjukdomen.
Källa

Forskare vid Griffith University i Queensland, Australien har undersökt dessa aspekter i flera år, och deras senaste rapport jämför grupper av medfödda och adaptiva immunceller i både måttligt sjuka (rörliga) och vårt sjuka (hemmabundna) patienter. De använde ett antal resultatmått för att mäta svårighetsgraden av sjukdom, inklusive klassiska självkattningsskalor som exempelvis Bell Disability Scale.

Forskarna fann vissa förändringar i immunceller och deras receptorer över tid, särskilt i vissa naturliga mördarcellreceptorer. Men en viktig slutsats var att personer med svår ME/CFS har betydande förändringar i fyra huvudsakliga immunkategorier:

1. Invarianta naturliga mördar-T-celler (NKT-celler) – ökade jämfört med friska kontroller

2. Markörer på CD8 + T-celler – ökade jämfört med måttligt sjuka

3. Naturlig mördarcellreceptorer (NK-cellers aktivitet) – minskade jämfört med friska kontroller och måttligt sjuka.

4a. γδ T2-celler – ökade jämfört med friska kontroller och måttligt sjuka

4b. γδ T1-celler – minskade jämfört med friska kontroller och måttligt sjuka

Naturliga mördarcellsreceptorer (NK-celler) har särskild betydelse för immunförsvaret
En av de mest konsekventa avvikelser som rapporterats hos ME/CFS-patienter under de senaste 20 åren är att NK-cellerna har en lägre aktivitet än hos friska personer. NK-celler har en nyckelroll gällande tumörceller och virusinfekterade celler. En minskad aktivitet innebär självklart ett försvagat immunsystem.

En trolig förklaring till de flesta av skillnaderna i immunceller eller receptorer hos svårt sjuka ME/CFS-patienter är en pågående immunaktivering som svar på en infektion. Detta skulle kunna förklara de upphöjda CD8 + T-cellantal och andra fynd, såsom γδ T-celler förändringar; som författarna påpekar.

Den vetenskapliga litteraturen om ME/CFS och CFS innehåller cirka 6800 publikationer, men försvinnande få har berört uppgifter om svårt sjuka patienter.
Källa

Övriga kända avvikelser

CD4+ T-celler

Vi vet att det finns förändringar i CD4+ T-celler som kan stänga av T-cellsmedierad immunitet i slutet av en immunreaktion och undertrycka autoreaktiva T-celler. Enligt nedan studie har de även inverkan på metylering.
Källa

Neuroinflammation hos ME/CFS- och Fibromyalgipatienter
Hittills har en studie om neuroinflammation hos ME/CFS-patienter gjorts – Nakatomistudien fann bevis för neuroinflammation i cingulate cortex, hippocampus, amygdala, thalamus, mitthjärnan och ponsregioner i hjärnan. Det faktum att graden av den utbredda neuroinflammationen var starkt korrelerad med hur allvarlig trötthet, smärta, kognitiva problem och depression som fanns i ME/CFS-gruppen var positivt. Den japanska studien har funnit bevis för omfattande inflammation i hjärnan hos ME/CFS-patienter. De inflammerade områdena reglerar retikulära aktiveringssystem som påverkar vakenhet, smärtkänslighet, kognitiv nedsättning och humör.
Källa

Genmutation på MTHFR 677 och 1298
Genmutation på MTHFR 677 och 1298  är relativt vanligt varvid vitamin B12 och folsyra har svårare att omvandlas till metylerad form. Därav kan det vara så att de som har genmutation mår bättre av subkutant metylkobalamin och att man kanske bör använda metylfolat istället för folsyra. Uppskattningsvis är det ungefär hälften av alla med ME/CFS som mår bättre med denna typ av behandling även om det inte kan påvisas någon brist av B12/B9 i blod. Det verkar ovanligt att ta MTHFR-prov i Sverige.
Källa

Mjölksyra i hjärnan
Forskare i New York har mätt nivåerna av en metabolit som kallas laktat i cerebrospinalvätskan (den vätska som omger hjärna och ryggmärg) hos 19 ME/CFS-patienter, 31 personer med egentlig depression och 23 friska kontrollpersoner.

De genomsnittliga laktatnivåerna var högst i ME/CFS-gruppen (0,92 enheter) jämfört med friska försökspersoner (0,04). Gruppen med depression hade en mellanliggande nivå (0,40). Dessutom fann forskarna en signifikant korrelation mellan laktat och mental trötthet i ME/CFS-patienter, men inte hos deprimerade patienter eller friska kontroller.
Källa (sid. 13 i PDF-filen)

Hjärtfrekvensvariation
Dr Benjamin Natelson och Fumharu Togo genomförde 2013 en studie med 52 kvinnliga ME/CFS-patienter och såg samband mellan hjärtfrekvensvariation (HRV) och subjektiv sömnkvalitet. De 52 kvinnliga patienterna visade tecken på sömnstörningar i form av kraftigt minskad total sömntid, minskad sömneffektivitet, och förändringar i HRV jämfört med matchade friska kontrollpersoner.
Källa

Vitamin- och mineralbrist
Många har ofta låg nivå av D-vitamin. Brist på bl a magnesium, zink, kalcium, kalium och järn förekommer.

Låg blodvolym = POTS
Mycket tyder på att en majoritet av ME/CFS-patienter har för låg blodvolym (hypovolemi) vilket kan orsaka POTS, en sjukdom som kännetecknas av ortostatisk intolerans, vilket många med ME/CFS har problem med.
Källa

Hormonobalans
Det är vanligt förekommande med obalans i det endokrina systemet. Höga TSH-nivåer förekommer. Låga DHEA- och kortisolnivåer kan förekomma. Det är osäkert då få genomgått sådana tester.

Obalans i tarmen – Dysbios
Lågt antal lactobakterier och högt antal e.colibakterier verkar vara vanligt förekommande bland de ME/CFS-patienter som genomgår utländska tarmprover (erbjuds normalt inte i Sverige). Förekomst av obalans i tarmfloran (dysbios) bland ME-sjuka verkar vara mer regel än undantag. Det finns indikation på att många med ME/CFS även har höga histaminnivåer vilket kan bero på brist av DAO-enzym. Födoöverkänslighet och även allergier är tämligen vanliga.
Källa

AMPK-enzym
Forskare i Storbritannien har funnit att patienter med ME/CFS (Fukuda) har en defekt i en molekyl i samband med produktionen av ett protein som kallas AMP-kinas (AMPK). Enzymet har betydelse för uthållighet i musklerna. Quercetine och läkemedlet mot diabetes 2 (Metformin Bluefish) har visat sig påverka aktiviteten av AMPK-enzym.
Källa

Post-Extertional Malaise (PEM) påvisat – Avvikelser i syreupptagningsförmåga
Vid två-dagars cykeltest finns en signifikant skillnad på försämrad syreupptagningsförmåga.De mest betydelsefulla mätvärdena är aerobisk kapacitet (VO2peak) och syreupptagning vid anaerobiska tröskeln (VO2AT).
Källa

Post-Extertional Malaise (PEM) påvisat – Tarmbakterier återspeglas i blod efter fysisk ansträngning
Ökad förekomst av tarmbakterier återspeglades i ME/CFS-patienternas blod i upp till 48 timmars efter cykeltest. Rifaximin kan hjälpa vissa.
Källa

Heat Shock Protein 60 – autoimmunitet?
Professor Jonas Blomberg har funnit en ökad frekvens av en speciell sorts autoantikroppar, riktade mot en del av antigenet.
Källa

Cytokin-avvikelser

Vi vet att det är för mycket av flera pro-inflammatoriska cytokiner som bl a IL-1, IL-6 och IL-17A (Hornig). Fibromyalgipatienter har visats ha 3 gånger högre nivåer av IL-8 (Kadetoff). Att ME/CFS därmed är en neuroinflammatorisk sjukdom verkar för mig vara rätt så uppenbar. Det är dock oklart vad som orsakar inflammationerna. Just nu pågår en studie i Holland gällande IL-1-hämmare. Studien redovisas under våren/sommaren 2016.
Källa

IL-10
Vi vet att det förekommer lägre nivåer av IL-10, som är en antiinflammatorisk cytokin
Källa

Mögeltoxiner vanligt förekommande
104 av 112 st (93%) ME/CFS-patienter (jml Fukuda) hade mykotoxiner i urinen jämfört med 0% hos frisk kontrollgrupp.
Källa

Immunförsvarets roll
De flesta patienter med ME/CFS har fått diagnosen efter insjuknande, i en kraftig infektion eller efter ett flertal infektioner som avlöst varandra. I vissa fall även efter vaccinationer och trauman. Frågan är om dessa infektioner/belastningar kan leda till att delar av immunförsvaret helt enkelt blir försvagat och/eller leda till autoimmunitet. Jag är inte främmande för att det ospecifika immunförsvaret kan gå på sparlåga medan det specifika kan gå på för fullt. Balansen kan vara störd. Det behöver nödvändigtvis inte vara så. Mycket tyder dock på att det ospecifika immunförsvaret är försvagat i de fall ME/CFS utvecklas.

Typiskt för det ospecifika immunförsvaret är att det är kroppens första försvarslinje mot en patogen. Det svarar snabbt och kan känna igen olika patogener. Det kan attackera och ofta döda patogener genom att äta dem, släppa ut ämnen som skadar dem eller döda celler som blivit infekterade för att stoppa spridningen. Det har inget minne utan svarar precis på samma sätt om kroppen skulle bli attackerad av samma patogener ytterligare en gång och det kan även aktivera det specifika immunförsvaret.

Om det ospecifika immunförsvaret är ”kroniskt” försvagat krävs inte mycket för att man ska bli sjuk.

Att ”väcka” immunförsvaret med immunmodulerade läkemedel gör fler patienter med ME/CFS tillfälligt bättre – Varför?
I ett flertal kliniska studier har en majoritet av patienter med ME/CFS som behandlats med antivirala mediciner mått bättre, oavsett vilket läkemedel man använt – främst Valtrex och Valcyte, men även Nexavir och senast 4ME. Även ”Gottfries staylokockvaccin” verkar ha haft positiv effekt, men i huvudsak enbart under behandlingstid. Efter avslutad behandling får de flesta återfall i sjukdomen.  I de studier man lyckats verkar det gemensamma vara att immunförsvarets förstärkning upphör vid behandlingens avslutande.

Kan det bero på att alla preparat har en immunmodulerande effekt och därmed höjer aktiviteten på NK-celler , som har visat sig ha låg aktivitet hos de flesta med ME/CFS?
Ökad aktivitet i NK-celler leder till ökad produktion av interferon-gamma vilket i sin tur leder till ökad aktivitet hos makrofagerna och därmed ett starkare ospecifikt immunförsvar.

Det finns mycket mer att göra!
Förutom att genomföra betydligt fler provtagningar så finns det idag möjlighet att (i Sverige) prova vissa etablerade behandlingsformer som visat sig fungera bra för ME/CFS-patienter och även fibromyalgipatienter i mindre studier, och som används vid andra sjukdomsfall. Inte minst när det gäller olika former av syrebehandling.

Att flertalet ME/CFS-patienter har brist på syre på cellnivå kan jag inte bevisa då blodet verkar ha normal syresättning hos de flesta. Det känns dock inte bara rimligt utan logiskt att kroppens celler inte får den syremängd som krävs. Många patienter drabbas lätt av mjölksyra. Om syresättningen fungerar bra så borde mjölksyran försvinna relativt omgående. Det gör den inte i de små undersökningar jag gjort i min FB-grupp Databas ME/CFS. Om mjölksyran inte försvinner efter en liten stunds vila handlar det snarare om syrebrist mer än brist på exempelvis COQ10, D-ribos, NADH, SAMe och annat som har med citronsyracykeln att göra.

Sedan har vi de som inte får mjölksyra lika lätt, men ändå (som de andra) har en utmattningskänsla i kroppen och i hjärnan. Syre kan nog göra underverk hos även dem.

Jag nämner ett par exempel på behandlingar som jag tror kan fungera mycket bra på både patienter med ME/CFS och fibromyalgi. Det har med syresättning att göra. Att höghöjdsträning är bra för ökad syresättning vet de flesta. Att påverka förmågan att tillverka mer röda blodkropper är bra vet många. Att upprepade behandlingar med Hyperbar oxygenbehandling (HBO)  stimulerar kärl-nybildning och även kan ges vid andra tillstånd med bristande mikrocirkulation och/eller infektion vet kanske inte alla. Syre förstärker immunförsvaret!

1. Eporatio (EPO) -behandling
I en studie med 60 CFS-patienter behandlades de med lågdos EPO (8000 units). Redan efter 15 dagars behandling blev 51 st (85%) av 60 patienterna bättre – med reducerade symtom.

EPO är ett läkemedel mot anemi.

Det finns tre huvudtyper av anemi
1. Till följd av blodförlust
2. Till följd av nedsatt produktion av röda blodkroppar

3. Till följd av ökad nedbrytning av röda blodkroppar.

Om man specifikt tittar på p.1 och scrollar upp lite på denna sida så kan nog alla se ett samband. Många med ME/CFS har lika lite blod i kroppen som en som  behöver blodtransfusion efter en trafikolycka!  Dessutom har man funnit en stark korrelation mellan ökad laktatnivå i hjärnan hos ME/CFS-patienter jämfört med frisk kontrollgrupp.
Källa (sid. 13 i PDF-filen)

2. Syrgaskammare/Högtryckskammare (HBO)
En klinisk prövning med 48 kvinnor, som diagnostiserats med fibromyalgi, visade att tillståndet förbättrades hos var och en av de som avslutade två månaders syrgasbehandling – genom att vistas i syrgaskammare.
Källa

Läs mer här

2016-01-06

Mats Lindström
Anhörig

 

 

 

 

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Tommy Granholm

  Intressant det där med minskat antal mördarceller.läste igår att zinkbrist orsakar minskar antalet mördarceller.när jag tar mina zinktabletter (2x60mg zinkcitrat) på tim mage så 10-15 min efteråt så börjar det hugga å sticks lite här och där i kroppen.bla i huvudet.i benet i halsen.undrar om det e mördarcellerna som orsakar det.?!sen blir jag på bra humör alltid efter jag tagit dom😊håller i sig några timmar.har idag testat öka min dos till 2×2 piller.så får se om jag blir förgiftad eller börjar må bättre.tror mer på det sistnämda

  Gillad av 1 person

 2. Tommy Granholm

  http://kurera.se/zink-zn/
  Mycket bra länk vad zink brist kan orsaka.

  Gillad av 1 person

 3. Bra sammanfattning, Mats! Jag ska läsa igen i morgon, men visst känns det som du fått med det mesta. Stå på dig om syret! I Finland är det jättemånga som använder dagligen olika typer av syrgas för att förbättra sin situation!
  Jag är också intresserad mer om tarmens funktion för en ME-sjuk

  Gillad av 1 person

  • Syret är en av nyckelspelarna när det gäller ME, likaså tarmen. Tarmen står för den största delen av immunförsvaret. Att de flesta med ME har obalans i tarmen är faktiskt intressant. Vissa tror att enbart probiotika av rätta sort kan läka ME. Även radikal koständring.

   Gillad av 1 person

 4. Skulle uppskattas om du ville göra samma sak med Borrelia

  Gillad av 1 person

  • Det kommer. Nu har jag ägnat all tid för ME/CFS och var tvungen att göra ett avslut där.

   Jag håller på att samla in uppgifter om de studier som finns gällande borrelia och associerade infektioner. Alla virus som kan reaktiveras pga borrelia har jag ju kläm på. Även andra belastningar som immunförsvaret får problem med. Så det har nog inte varit förgäves att läsa på om ME/CFS när det gäller borrelia.

   Gillad av 1 person

 5. Jonas

  Mycket bra formulerat i ett kompakt format!
  Tack Mats!

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: