BLOD FRÅN 7 KRONISKT SJUKA UNDERSÖKTES MED MIKROSKOP – SPIROKETER ANTRÄFFADES HOS SAMTLIGA

Epidemiologi
Borrelia är en vektorburen zoonos som sprids via fästingar av släktet Ixodes. I Sverige orsakas infektionen huvudsakligen av arterna B. afzelii, B. garinii och mer ovanligt B. burgdorferi sensu stricto. I Sverige förkommer idag borreliainfektioner i större delen av landet men främst i landets södra och mellersta delar och längs Östersjöns och Bottenhavets kuster. Risk för smitta efter ett fästingbett uppskattas till 1/150 bett, baserat på epidemiologiska studier i södra Sverige. Borrelia är inte anmälningspliktigt i Sverige och det är därför svårt att avgöra hur hög incidensen är. Med hjälp av resultaten från en studie från 1995 som utfördes i södra delen av landet uppskattades antalet fall i Sverige ligga mellan 5 000 och 10 000 per år. Men eftersom fästingarna ökat i antal de senaste decennierna, så har sannolikt även antalet fall ökat sen dess.
Källa

Syfte
Syftet med denna studie, som självklart är ovetenskaplig, var att undersöka om personer som är sjuka, där sjukvården inte kan finna någon biomarkör, kan lida av borrelia och dess co-infektioner.

Sammanfattning
Efter kontakt med Titti Alvarsson (biomedicinsk analytiker), som driver Dalapraktiken, åkte hon ner till Stockholm och undersökte kroniskt sjuka personer för att se om hon kunde se några avvikelser i blod med mörkfältsmikroskop.

Undersökningen genomfördes den 6-7 december 2015 på 6 st personer med diagnos ME/CFS, eller de som misstänker att de har diagnosen.

Den 19 november genomgick en sjunde person (kallas G) liknande undersökning på en praktik i Södertälje.

Bilderna ger inte studien riktig rättvisa då filmerna ger mer övertygande bevisning. Men att det simmar omkring spiroketer i samtliga 7 försökspersoners blod råder det ingen tvekan om. Vad är det om det inte är borreliaspiroketer?

Metod
Person A, B, C, D, E och F
Mörkfältsmikroskop. Analys har skett av venblod som genomgått viss behandling (företagshemlighet) för att avvikelser lättare ska kunna ses. Det är dock inte dualdur-metoden.

Person G
Mörkfältsmikroskop.  Analys har skett av kapillärblod (finger).

Resultat
Samtliga 7 personer uppvisar spiroketer i sitt blod. Två hade dessutom troligen bartonella och en hade troligen mycoplasma.

Person A
Uppvisar spiroketer, även i gemmaform (cystform).  Även mycoplasma.
Har diagnos: Kompletteras

Kort historik
A har haft flera fästingbett och har väldigt många symtom som huvudvärk, styv nacke, dubbelsyn/suddig syn, orolig mage, smärtor som flyttar mellan olika kroppsdelar, extrem trötthet, svullna lymfkörtlar och svårigheter att tänka klart mm.

A

Person B
Uppvisar spiroketer, även i gemmaform  (cystform)
Har diagnos ME/CFS

Kort historik
B är utredd av 2 läkare och ett helt team i på ett sjukhus i Stockholm. B hade även innan diagnosen sensorisk hyperreaktivitet (multiple chemical sensitivity). B vet enbart med sig ha blivit biten av färsting en gång i tidig ålder och sedan i somras (efter ME/CFS-diagnos).

B har typiska ME/CFS-symtom som huvudvärk, halsont, dubbelsyn/suddig syn, överkänslighet mot ljus, orolig mage, hjärtklappningar, extrem trötthet, yrsel, minnesförluster, förvirring, koncentrationssvårigheter, svullna lymfkörtlar mm.

B

Person C
Uppvisar spiroketer, även i gemmaform (cystform)
Har diagnos ME/CFS och IBS

Kort historik
C blev sjuk i ME/CFS år 2007 då C fick en reaktivering av körtelfeber. Hade innan varit sjuk i olika luftvägsinfektioner och var väldigt aktiv fysiskt, inga problem med hälsan förutom olika luftvägsinfektioner samt IBS/problem med magen.

C blev sjuk över en natt och kunde plötsligt inte sova ordentligt, hade ont i kroppen, svullna lymfkörtlar, problem med balans, känsliga ögon, ljud/ljus känslighet, kunde ej heller träna och kraschade av små ansträngningar. C vet enbart med sig att ha blivit biten av en fästing på 90-talet. Har diagnoserna IBS sen 2002, ME/CFS 2008 efter mycket tester som alla var bra, negativ Elisa borrelia. Efter en behandling 2010-2011 via en ME/CFS specialist blev C arbetsför men ej helt frisk då bland annat immunologiska provtagningarna fortfarande visade vissa avvikelser, Har jobbat sen dess men kan fortfarande inte träna utan bakslag. Symtomen är överlag mildare än tidigare.

C:s egen upplevelse efter mörkfältsmikroskopin
”Jag kunde se flera spiroketer i mikroskopet. Syntes både cystform och spiroketform. Tänkte först att undersökningen skulle vara onödig för mig men bestämde mig för att utesluta allt. I en video från undersökningen kan man se en spiroket först åka och tugga på en blodplätt, sedan ta sig vidare och lägga sig på sidan av en röd blodkropp.”.

C

Person D  
Uppvisar spiroketer, även i gemmaform (cystform)
Har inte diagnos ME/CFS

Kort historik
D  hade  två fästingbett med erytema migrans (hudrodnad). Ett bett 2009 som behandlades i 10 dagar, och ett 2010 som också behandlades i 10 dagar. Fick ytterligare ett fästingbett 2010 som inte gav utslag.

D började  få muskelsmärtor 2012 men trodde att det var överansträngning pga trädgårdsarbete. 2013 fick D hjärtrusningar som utreddes och diagnostiserades som ofarliga extraslag och lindrigt blåsljud (dvs klaffel). D fick ont i knän och axlar som kom och gick. D trodde fortfarande att det var överansträngning. 2014 blev det värre, blev oerhört trött och fick ingenting gjort. Sömnproblem pga smärtor. D gick till VC och efter att ha satt ner foten ordentligt ” tvingade” D till sig ett borreliatest (ELISA). Det visade positivt och D fick återigen behandling med doxyferm  i 10 dagar. D mådde bättre på en gång men sämre när kuren var slut.

D sökte igen och fick ytterligare ett ELISA-test som också var positivt. Fick ytterligare 10 dagar doxyferm. Blev inte bra. Behandlingarna avslutades med motiveringen att det var restsymtom. D tog då kontakt med en klinik i London och genomgick nya prover i april 2015. D diagnosticerades med borrelia (western blot).

D:s egen upplevelse efter mörkfältsmikroskopin
” Jag såg flera borreliaspiroketer med egna ögon, både lång och kort variant plus en  i cystform.”.

D

Person E
Uppvisar spiroketer, även i gemmaform (cystform). Även bartonella.
Saknar diagnos

Kort historik
Efter årlig influensa och magsjuka tätt följt av varandra i februari i år har E varit sjuk, Heltidssjukskriven sedan slutet på april 2015. E har tagit flertalet prover, bl a mot borrelia (negativt) och blivit utredd på en stressmottaggning där de konstaterade att de inte hade någon behandling  som kunde hjälpa. Förutom remittering till Stora Sköndal har E remitterats till en neurolog och väntar på svar.

Sista fästingbettet E märkt var 2003, ingen erytema migrans (hudrodnad) uppstod, inte heller andra symptom vid tillfället. Prov för borrelia togs  i somras på KS infektion men visade negativt. I övrigt lider E av extrem trötthet, muskelsmärtor, nedsatt balans och yrsel mm. E är inte diagnostiserad med ME/CFS men är remitterad till specialistmottagningen i Stora Sköndal för utreding.

E

Person F  
Uppvisar spiroketer, även i gemmaform (cystform)
Har diagnos ME/CFS

Kortfattad berättelse
F känner inte till något fästingbett. Har huvudvärk, tryckkänsla i huvudet, halsont, dubbelsyn, brännande eller stickande känslor i kroppen, hjärtklappningar, extraslag, yrsel, svårigheter att tänka klart, svullna lymfkörtlar mm.

F

Person G  (annan teknik)
Uppvisar spiroketer, även i gemmaform (cystform). Även bartonella.
Har diagnos ME/CFS, fibromyalgi och IBS

Kortfattad berättelse
G insjuknade i kraftig feber hösten 2008.  Knappt två månader innan blev hon biten av en fästing. Det enda fästingbett G känner till. 2012 fick hon diagnos ME/CFS. Hon remitterades till psykolog och smärtcentrum. Tog borreliaprov vid insjuknandet 2008 och 2014 med negativt utfall. Har alla klassiska ME/CFS-symtom och är svårt sjuk.

Diskussion
Det är idag svårt att med säkerhet konstatera om man har en borreliainfektion. Det är enbart vid neuroborrelios sjukvården har tillräcklig säker metod (antikroppar i cerebrospinalvätska), men först efter 6-8 veckor. All borrelia utvecklas inte till neuroborrelios. Även borrelia akrodermatit eller artrit påstås ha hög träffsäherhet, Men i övrigt är det som att ”singla slant”, oavsett om det är ELISA eller PCR-teknik som används.

”Med tillgängliga metoder kan specifika antikroppar påvisas i serum i 10-50 % vid erythema migrans (högre frekvens vid multipla erytem), i 60-70 % vid lymfocytom eller hjärtpåverkan, och i närmare 100 % vid akrodermatit eller artrit. Vid neuroborrelios kan antikroppar påvisas i serum i 30-50 % efter 2 veckors sjukdomsduration och i närmare 100 % efter 6-8 veckor. Antikroppar ses ofta tidigare i cerebrospinalvätska än i serum, och intratekal antikroppsproduktion kan påvisas i upp till 80 % efter 2 veckors neurologisk sjukdom.”
Källa

Jag vill förtydliga att det inte alls behöver vara så att en majoritet av alla med ME/CFS har borrelia. Men jag tror att en betydande stor undergrupp av ME/CFS har borrelia. Att de uppvisar spiroketer i blodet är inget bevis, jag vet – men det är ändå något som talar för att det kan vara borrelia, eftersom symtomen förstärker teorin.

11 av 11 i annan studie visade sig ha spiroketer i blodet
I en annan studie har ett liknande resultat kunnat påvisas. 8 patienter med ME/CFS och 3 st utan diagnos misstänkte att de hade borrelia. 10 av 11 hade låtit testa sig för borrelia hos sjukvården. Samtliga hade negativt resultat. Alla fick genomgå mörkfältsmikroskopi. På filmen kan ni se att samtliga har spiroketer.

Källa

Referenser
ELISA-testet som Sverige normalt använder för borreliaprov är väldigt osäkert. Sensitiviteten är så låg som 43% i flera olika internationella studier.
elisabilden
Källa

Spiroketer kan vara svåra att fånga på bild
Spiroketer blir runda (gemmaform/cystform) vid sämre förhållanden. Bakterien går in i en vilofas.
Källa

Alexander 12 hade borrelia och fick ingen hjälp i Sverige
Läkaren skrev ut medicin mot bihåleinflammation. Mamman tog med Alexander till Tyskland där en läkare genom mörkfältsmikroskopi konstaterade borrelia. Alexander fick behandling och blev frisk.
Källa

 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Karin Goldring

  Du är fantastisk Mats! Ditt outtröttliga arbete ger oss alla hopp!
  Jag har själv diagnosen fibromyalgi och tror att det ibland går hand i hand med ME. Tröttheten, ljus- och ljudkänsligheten, de vandrande smärtorna mm mm tillhör vardagen.
  Vet du hur man kan få gjort ett ordentligt test? Jag har ätit antibiotika mot borelia, men eftersom jag gillar både trädgård och skogen blir jag biten flera gånger varje år.
  Jag önskar dig och din fru en riktigt
  God Jul och ett Gott Friskt Nytt År!
  Karin

  Gillad av 1 person

  • Hej och tack! Det finns inga säkra sätt att kontrollera borrelia idag, enbart via mörkfältsmikroskopi.

   Om du blivit biten flera gånger skulle jag gissa att du har borrelia eftersom du har fibro.

   Elispot på Armin labs i Tyskland ska väl vara bland de bättre.

   Annars är PCR i komb med CD57 och Western Blot rätt bra.

   ELISA och PCR är värdelösa.

   Gillad av 1 person

 2. Ronny Rydström

  Jag är utbildad kinesiolog och har några spontana frågor kring dessa videos.
  1. Vilket mikroskåp användes? Förstoringsgrad?
  2. Finns det någon i Stockholm som har tillgång till sådan utrustning som vill göra några experiment på ideell basis med mig?
  3. Kan de patogener man ser tas ut och isoleras i ett provrör så att man får en sort i ett rör osv.?

  Gillad av 1 person

  • Hej Ronny. Kul att du är intresserad. Jag kan tyvärr inga detaljer utan måste be dig kontakta Titti Alvarsson på Dalapraktiken. Hon är riktigt duktig!

   Jag har precis köpt ett mörkfältsmikroskop själv, men jag är nybörjare 🙂 Jag har dock förstått att om man ska kunna se spiroketer så är det venblod som gäller. Det ska även centrifugeras. Att bara ta kapillärblod i fingret kan räcka i de fall man har en allvarligare form av borrelia, vilket tydligen min fru verkar ha, då hon gjorde ett sådant prov med pos utfall.

   Gilla

 3. Henrik Lind

  Mycket bra studie och inte förvånad alls. Efter att min son har haft Borrelia i ca 5 år (naturligtvis förnekad av svensk sjukvård men Tyska känsliga tester visar Borrelia och Twar klart) har han blivit fri från alla besvär efter 6 månader med dubbel antibiotikabehandling. Intressant är att det sammanföll med den Allmänna vaccinationen som skedde i femman för hans del (svininfluensa). Jag är övertygad att det var den sprutan som släppte otyget löst då adjuvans sänker den delen av immunförsvaret som håller efter borrelia och parasiter. Se youtube Andreas Kalcker AutismOne 2014. Allt faller på plats. Den enda läkaren i Sverige som behandlar riskerar indragen licens inom kort eftersom behandlingsrekommendationer inte följs. Vilket sjukt land vi lever i.

  Gillad av 1 person

  • Ja, denna ”studie” är intressant. Ytterligare 4 har kollat upp sig. 2 hade borrelia. Under januari blir det 12 till. Så totalt 23 st med ME/CFS eller de som tror sig ha ME/CFS kommer att kollas upp. Därefter kommer jag uppdatera den ”ovetenskapliga studien”.

   Det är riktigt hemskt att de som är drabbade blir totalt nonchalerade då alla vet hur svårt det är att diagnosticera långt gången borrelia.

   Jag är övertygad om att riktlinjerna i Sverige kommer att förändras. Man kommer att ta efter USA. men det är en enorm tröghet. Under tiden är det ännu fler som drabbas.

   Det verkar som att få journalister/reportrar är ointresserade, eller så vågar de inte då frågan är het. Men det finns bara ett svar. Problemet är att en journalist måste läsa på. Det räcker inte med en halvtimmes genomgång då det är svårare än så. Ju mer insatt man är så inser man att detta är stort. Det är en stor skandal!

   Jag vet att jag och många med mig kommer att få rätt. Det är enbart en tidsfråga.

   Gilla

 4. Lars Sundin

  Intressant. Jag insjuknade 1998 och 2012 först tog läkare prov som visade Borrelia. Jag övertyga det finns många där ute med fel diagnos. Jag hade olika symtom som man tolkade som utmattning och jag saknade kunskap om Borrelia själv. Efter normal behandling två gånger har ej blivit frisk. Efter sänt prover till Tyskland visade det har även Twar och Barton. Nu tog Svensk sjukvård dessa prover och även Svensk visa Twar men ej Barton. Bedömningen från vården ej aktiva men ändå ej frisk. Infektion ej villiga ta ryggprov för se om kan ha något annat som skapar mina symtom. En läkare ryckte på axlarna och sa vet ej varför.
  Får hoppas sjukvården ska bli intresserade av söka orsaken och denna metod kan vara en väg få svar på vad orsakar problem. Sen finna säkrare metod. Man kan tänk sig behandling och dos för lite kan vara en faktor när sen påkommen Borrelia samt när vården ej vill se om drabbats av co-infektioner.

  Gillad av 1 person

 5. Villemo

  Detta låter som mej…Jag följer för att få veta mer..

  Gillad av 1 person

 6. Magnus Olsson

  Jag besökte vårdcentralen 2012 för ja hade ett stort rosa/lila märke på insidan av låret 20×20 FM och dom sa att jag fått en allergisk reaktion,men efter ca 6 månader började med värk i armar och en massa annat,och jag har varit inlagd 2015 samt tagit ryggmärgs prov haft ca 10 olika läkare,det dom såg var att ja haft borelia infektion ,men jag fick inte antibiotika för än feb 2016 då blev det dubbel dos en månad ,men jag blev inte bra ändå,sen i augusti tog dom vitamin prov och då saknade jag duktigt med B-9 samt B-12 och hur länge jag saknat det vet jag inte ,men nervskador har jag fått och är trött,Så sjukvården behöver mera kompetens.

  Gillad av 1 person

 7. Magnus Olsson

  Jag var hos Titti i tisdags och vi såg enstaka sprioketer men däremot en annan parasit som vi inte kunde reda ut var det var.Men den påverkar min mage.

  Gillad av 1 person

 8. Riikka Siiteri

  Det tycks fortfarande saknas tidsningsartiklar och TV-program om spiroketer – hur dessa bakterier påverkar människans hälsa – så att läkare i vårdcentralen rutinmässigt börjar att ta blodprov på patient med diffusa symtom. Det är patienten som får tjata. Spiroketer kan också finnas tandköttsfickor, och kan dessa spridas till en annan människa genom kyssar eller nysningar.(cystaform)..? Vem vet?
  Fästingar och fästingssmitta har alltid funnits – min farmor var väldigt rädd för buskage vid stranden – men mellan 1965-2000 skrevs ut penicillin lättare än nu, för halsont mm. Man höll kanske indirekt spiroketsmittan på lägre nivån. När jag nyss fick penicillin för tandköttinflammation – försvann artros i mina knän under antibiotikabehandling samt ca 2 veckor därefter. Men svullna kittlande tjocka ben och oböjbara knän åter tillbaka.Eftersom borrelia kan orsaka hjärnhinnerinflammation – det kan vara möjligt att spiroketer orsaka Alzheimer, Parkinson (eller att dessa sjukdomar sänker immunförsvaret så att man få spiroketer i kroppen – men hur?) Det är förvånande att samhället inte har resurser att göra någon epidemiologisk studie eller säkrare analysmetoder…

  Gillad av 2 personer

  • Casper

   Samma erfarenhet här. Under korta antibiotikakurer för andra infektioner (tex. lunginflammation) försvinner också alla andra CFS-symptom. Efter kuren kommer de tillbaka. Jag är säker på att det är en stor grupp av oss som går omkring med odiagnostiserade diverse svåra och kroniska infektioner.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: