ME/CFS är en svår sjukdom

Mats Lindström
Artikelförfattare: Mats Lindström (anhörig)

ME/CFS är en svår sjukdom som också är mycket svår att diagnosticera
Orsaken till att sjukdomen är svår att diagnosticera beror självklart på att tröttheten (utmattningen) förekommer i så många andra sjukdomar. Men när andra sjukdomar har uteslutits genom laboratorietester och fysiska undersökningar, kan diagnosen ME/CFS fastställas om vissa kriterier är uppfyllda. Orsaken eller orsakerna till ME/CFS är fortfarande oklara. Det finns ett antal teorier som har föreslagits:

– Virusinfektion
– Mykoplasmainfektion
– Immun- eller endokrin dysfunktion
– Dysfunktion i autonoma nervsystemet
– Miljögifter
– Genetiska faktorer
– Candida överväxt
– Dysbios
– Tungmetallsförgiftning
– Mögel
– Borrelia

Virusinfektioner
Under lång tid trodde man att kronisk Epstein Barr-virus (EBV) infektion var den enda orsaken till ME/CFS, men denna teori har förlorat stöd allt eftersom forskning har visat att ME/CFS är en mycket mer komplex sjukdom än så.

Det finns studier som pågår avseende andra möjliga virala orsaker, humant herpesvirus 6 (HHV-6) har ofta påvisats i blod hos ME/CFS-patienter och har rönt stor uppmärksamhet i det förflutna, men nyare studier har misslyckats med att finna samband. Även enterovirus har varit föremål för debatt. Det finns även flera retrovirus som nämnts.

Trots resultatlösa forskningsresultat avseende specifika virala orsaker till ME/CFS, är det fortfarande många som har hypotesen att ett dysfunktionellt immunsvar mot virus och kroniska virusinfektioner är grundorsaken. En viktig del av bevis för denna ståndpunkt kommer från konstaterandet att ME/CFS-patienter har avvikelser i RNas L. RNas L är ett enzym som finns i varje cell i kroppen som aktiveras inom en viss cell när det utsätts för attack från virus, och i mindre utsträckning bakterier och vissa gifter.

RNas L:s uppgift är att ta hand om hotet från invaderande virus genom att förstöra deras RNA eller genom att signalera en redan infekterad cell att dö (apoptos). Det har visat sig i ett flertal studier att ME/CFS-patienter har splittrat RNas L och att RNas L-systemet som helhet är dysfunktionellt.

RNas L-avvikelser har tidigare setts som det närmaste man kan komma en biomarkör för ME/CFS-patienter, eftersom resultaten är så konsekventa.
Källa 1
Källa 2

Mycoplasmainfektion
Det finns påtagliga bevis för att mycoplasmainfektion spelar en viktig roll hos ME/CFS-patienter. Mycoplasma kan definieras som de minsta organismerna som saknar cellväggar och själva kan replikera och orsaka olika sjukdomar hos människor. Det är vanligtvis förknippat med respiratoriska och urinsjukdomar. Mycoplasma har betydligt oftare funnits i blodet hos ME/CFS-patienter än i den totala populationen.

Immundysfunktion
ME/CFS har länge ansetts vara en dysfunktionell immunsjukdom och det finns gott om belägg för att betydande immundysfunktion förekommer hos patienterna. Immunaktivering består av en rad specifika avvikelser som förekommer i ett stort antal patienter. Den vanligaste av dessa inkluderar förhöjd aktivitet hos T-lymfocyter och förhöjt antal cirkulerande cytokiner. Låg aktivitet hos naturliga mördarceller (NK), dålig lymfocytsvar på mitogener i odling, och immunoglobulinbrister, oftast IgG1 och IgG3.
Källa

Immunsystemet hos ME/CFS-patienter är obalanserat
T-hjälparceller av typ 2 (Th2) är ofta kraftigt dominant. Th1-celler stimulerar immunitet riktad mot organismer som invaderar celler, såsom virus, medan Th2-celler stimulerar immunitet riktade mot inkräktare som såsom bakterier, parasiter, toxiner och allergener. Denna upptäckt kan säkert förklara det faktum att ME/CFS-sjuka har en högre förekomst av allergier än den övriga friska populationen. Det kan också vara en orsak till varför ME/CFS-patienter kan ha kroniska virusinfektioner.
Källa

Endokrin dysfunktion
Mycket forskning har kretsat kring det endokrina systemet hos ME/CFS-patienter. Särskilt intresse har ägnats åt hypotalamus-hypofys-binjure (HPA-axeln). Ett antal avvikelser har observerats hos ME/CFS-patienter med avseende på detta, bland annat låg kortisol och DHEA samt förändrad melatoninmetabolism.
Källa

Kortisol och DHEA arbetar i samverkan för att styra hur kroppen reagerar på stress. Låga nivåer påverkar förmågan att hantera stress och kan orsaka trötthet, lågt blodtryck, hypoglykemi, sämre hjärnfunktion och en rad andra problem som är gemensamma för ME/CFS-patienter.

Melatonin är ett hormon vars huvudsakliga uppgift är att du ska kunna sova. Under dagtid stimuleras tallkottkörteln och signalerar till kroppen att producera serotonin och andra kemikalier för att ”väcka kroppen”.

När ljusnivån sjunker signalerar tallkottkörteln att kroppen ska producera melatonin istället för serotonin, dvs förbereda kroppen för sömn. Melatoninproduktionen kan därför vara störd hos ME/CFS-patienter. Låga doser av hydrokortison (kortisol) har visat sig förbättra symtomen i ett antal studier.
Källa

Många läkare ordinerar även DHEA och melatonin i låga doser och många tycker att det är till stor nytta.
Källa

Dysfunktion i det autonoma nervsystemet (POTS)
Ett vanligt problem hos ME/CFS-patienter som ofta förbises är en känsla av yrsel, svaghet och vid stående. Studier har bekräftat att en majoritet av ME/CFS-patienter har vad som är känt som neuralt medierad hypotoni (NMH) . Detta innebär att när ME/CFS-patienter står upp eller anstränger sig (t ex gå i trappor), kan deras blodtryck sjunka dramatiskt. När en frisk person utför dessa aktiviteter ökar produktionen av adrenala hormoner (kortikosteroider, adrenalin etc) som i sin tur gör att hjärtat pumpar hårdare och blodtrycket ökar. Hos ME/ CFS-patienter sker detta ofta inte på rätt sätt vilket leder till att det finns en brist på blodflöde till huvudet. Många läkare som behandlar ME/CFS rekommenderar därför att dramatiskt öka salt och vattenintag för att öka blodtrycket och därmed minska dessa symtom. Det finns även teorier om att POTS kan bero på minskad blodvolym, vilket kan bero på att man är mycket inaktiv.

Miljögifter
Det finns många ME/CFS-patienter som klagar över att vardagliga mängder av flyktiga kemikalier utlöser eller förvärrar symtomen, dvs multipel kemisk känslighet (MCS).

Detta har lett till att vissa forskare tittat på detta för att kunna lösa pusslet. Djurmodeller har visat att sensibilisering kan uppstå som en följd av kronisk exponering för vardagliga mängder av flyktiga organiska kemikalier.

Utöver dessa resultat finns även starka bevis för avgiftningsproblem hos ME/CFS-patienter. Glutation, kroppens mest kraftfulla antioxidant, har genomgående visat sig vara låg.
Källa

Glutation kan bli utarmad på grund av kronisk exponering för höga halter av toxiner. Detta skulle kunna vara en följd av exponering för miljögifter från omgivning eller från tarmen i form av obalans (dysbios).

Överaktivering av immunsystemet utarmar även glutation så det kan komma som en dominoeffekt från immunsystemets avvikelser. Vad som är säkert är att låg glutation leder till trötthet och muskelsvaghet och smärta på grund av dess roll i energiomsättningen. Låg glutation resulterar också i oxidativ stress, vilket innebär att reaktiva syremolekyler inte neutraliseras.

Genetiska faktorer
Genetik kan sägas vara en faktor av varierande betydelse för utvecklingen av olika sjukdomar. I överensstämmelse med detta har ett antal möjliga områden för genetisk känslighet identifierats för ME/CFS i olika studier. Jag är övertygad om att Dr Nancy Klimas genstudie, som syftar till att bygga upp en stor databas, tillgänglig för forskare, kommer att visa att många som lider av ME/CFS direkt kan koppla det till vissa avvikelser i sin DNA-uppbyggnad.

Dysbios (obalans i tarmfloran)
För omkring 30 år sedan var det en handfull läkare, främst Dr S Crook, Truss och Trowbridge, som beskrev ett syndrom som kännetecknades av ett brett spektrum av symptom som påminner om ME/CFS. De föreslog att det orsakades av överväxt i tarmen såsom Candida albicans som prolifererades på grund av antibiotikaanvändning och andra faktorer.

De behandlade sina patienter med svampdödande läkemedel med goda resultat. Senare forskning tycks bekräfta dessa teorier till viss del.

”Läckande tarm” är ofta tänkt att vara ett resultat av dysbios och födoämnesallergier och kan bidra till sjukdomsprocessen i ME/CFS och ett antal andra kroniska sjukdomar.

Tungmetaller
En överraskande mängd studier tyder på att tungmetaller kan vara en orsak till ME/CFS. I en studie fann man att ME/CFS-patienter hade signifikant högre serumnivåer av aluminium på bekostnad av järn.
Källa

Forskarna korrelerar denna låga järnnivå med lågt DHEA ,som jag tidigare nämnt som ett vanligt fynd och eventuellt bidragande orsak till vissa symtom hos ME/CFS-patienter.

Kvicksilver, som i amalgamfyllningar, anges ofta som en möjlig orsak till kroniska sjukdomar, och det kan självklart mycket väl påverka de patienter som har ME/CFS negativt, även om inte jag tror att det normalt är orsaken. Det är dock en försvårande omständighet.

Det finns en mängd av andra tungmetaller som är av intresse.

Mögel
104 av 112 st (93%) CFS-patienter hade mykotoxiner i urinen jämfört med 0% hos den friska kontrollgruppen. Det är intressanta uppgifter som bör följas upp.
Källa

Särskilt om borrelia och dess co-infektioner
Jag måste nämna en ytterligare subgrupp som egentligen inte handlar om ME/CFS, men några kan få fel diagnos p.g.a. en del omständigheter. Det handlar om borrelia och andra fästingrelaterade infektioner. Jag nämner inte mer om det nu, då jag skrivit mycket om det tidigare.
Källa

Kända avvikelser hos ME/CFS-patienter
Här redovisar jag de avvikelser som forskningen kommit fram till och som jag finner av mest intresse.
Källa
.
Slutsatser
Det är tydligt att det finns ett stort antal avvikelser hos ME/CFS-patienter. Även om vissa avvikelser har identifierats är det fortfarande oklart vad det är som är grundorsaken. Pågående forskning kommer förhoppningsvis sprida mer ljus över detta.

Eftersom det finns betydande likheter mellan ME/CFS och fibromyalgi kan det faktiskt vara så att många orsaker mycket väl kan gälla för både ME/CFS och fibromyalgi.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. eva

  👍 😄 – vilken bra sammanställning. Tack för den!

  Gillad av 1 person

 2. Roland

  Jättebra! Detta är en mystisk sjukdom som gör att de flesta inte kan gå och behöver mera forskning!

  Gillad av 1 person

 3. Annelie

  Jättebra sammanfattat! Det 1a som slog mej när jag blev medlem i en av ME-grupperna var hur MÅNGA vi var! Sen det 2a var att väldigt många hade autoimmuna sjukdomar. Det är verkligen en mycket svår sjukdom, men jag hoppas dom lyckas lösa gåtan snart så vi får det lite drägligare.

  Gillad av 1 person

 4. Mycket bra sammanfattning. Stort A på detta!

  Gillad av 1 person

 5. Helena Salminen

  Mkt bra sammanfattning! 👍🏻👍🏻👍🏻

  Gillad av 1 person

 6. Ásdís Inga Birgisdóttir

  Du glömde twar-infektion (twar=luftvägsnorrelia) vilket tillsammans med Pandemrix vaccinet är orsaken till min ME/CFS. Twar hamnar ständigt i skuggan av Borrelia.

  Gillad av 1 person

 7. pia

  Det finns lite intressant information att hämta här gällande mögel:
  http://www.lfs-web.se/mogel.htm

  Gillad av 1 person

 8. Annelie

  Så himla bra skrivet och sammanfattat👍🏻 Detta fattade även min hjärna som blir allt mer trögfattad. Tack❤️

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: