Svar angående ”Lång kur mot borrelia hjälper inte”

En studie som behandlar på måfå
Ett TT-telegram, med budskapet att den som har trolig Borrelia inte blir bättre efter långvarig antibiotikabehandling (14 v) jämfört med kortvarig (14 dagar), har cirkulerat och plockats upp av flera medier. I DN återger professor Björn Olsen sin åsikt att han vill ge patienterna ”klara besked” om detta. Han lutar sig mot en ny holländsk studie där man slumpvis gett antibiotika till människor som troligen hade smittats av Borrelia.

Huvudbudskapet från studien är att långvarig behandling med antibiotika inte har någon effekt, säger Lars Hagberg, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, till Aftonbladet.

Allt detta sker i svenska medier med en perfekt tajming då studien publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

Men vad säger egentligen studien?
Redan på första raden står det att läsa en redan mer ödmjuk tolkning av resultatet än vad våra professorer vill ge.

“The treatment of persistent symptoms attributed to Lyme disease remains controversial.”

Studien gäller inledningsvis hur man i Holland behandlat borrelios där 281 patienter  rekryterades från oktober 2010 till juni 2013. Samtliga hade kvarstående symtom som tillskrivs borrelios (muskelsmärta, artrit, ledvärk, neuralgi, känselstörningar, dysestesi, neuropsykologiska störningar, eller kognitiva störningar, med eller utan ihållande trötthet).

280 patienter fick en inledande behandling med 2000 mg intravenös ceftriaxon dagligen under 14 dagar. Patienterna delades in i tre grupper för fortsatt 12 veckors behandling eller placebo enligt följande:

Grupp 1: 86 st fick oral doxycyklin (100 mg doxycyklin två gånger dagligen i kombination med en placebo två gånger dagligen)

Grupp 2: 96 st fick oral klaritromycin-hydroxiklorokin (500 mg klaritromycin två gånger dagligen i kombination med 200 mg hydroxyklorokin två gånger dagligen)

Grupp 3: 98 st fick placebo (två olika placebokapslar två gånger dagligen)

Man utvärderade de tre grupperna genom en SF-36 hälsoenkät där resultatet över tid framgår enligt nedan diagram. Gruppen som fick claritromycin + hydroxychloroquine erhöll högst poängantal men följdes tätt efter kontrollgruppen och gruppen som fick doxycyklin. Differensen i poängantalet är som synes liten.

Notera den kraftiga stegringen i diagrammet avseende förbättring av mående vid den initiala intravenösa behandlingen av samtliga grupper. Det stagnerade vid oralt intag av antibiotika.
bilden

Det framgår inte i studien om det rör sig om s k behandlingssvikt (t ex ifall symptom återkom efter den initiala cefriaxon-behandlingen eller ifall man hade inflammatoriska markörer) eller om patienter led av kronisk borrelios, dvs om patienterna hade en persisterande aktiv infektion 6 månader efter insjuknandet. Detta har man helt åsidosatt för att i stället bara behandla något man inte vet vad det är. De har inte undersökt huruvida co-infektioner och biofilm kan vara en bidragande orsak och inte något om eventuella borrelia-persisters.  Än mindre har man försökt behandla med antibiotikum som man in vitro ser har effekt på s k borrelia-persisters (tinidazole, metronidazole, tigecycline, m fl). Med de antibiotikum som använts i studien har man inte sett någon markant effekt på borrelia-persisters.

Man kan inte studera Borrelios på det sätt man försöker göra och sedan dra slutsatsen att långtidsbehandling inte har effekt. Det blir för många oberoende faktorer som påverkar och då kommer enbart antibiotika i det senare stadiet att ha tvetydig effekt. Dr Horowitz i New York som torde vara en av de mest erfarna inom området har behandlat över 12000 patienter. Gällande långtidsbehandling säger han så här:

”Lyme disease and co-infections affects the terrain of the body. What did those studies talk about? 30 days, 2 months of antibiotics? It did not at all address what these infections do to your body. It didn’t talk about the fact that your hormones get changed, or your mitochondria may not work, because you ended up getting free radical oxidative stress. Or that you are not sleeping and you’re driving cytokine production. Or you have leaky-gut and food sensitivites which have nothing to do with tick-born disorders, but cause the same inflammation causing the same symptoms! It was too complex you can’t do this type of a model in a double blind placebo controlled manner the way they tried to do it, saying antibiotics don’t work!”

I USA gjordes motsvarande studier men med IV ceftriaxon istället. Även här har man gjort grova förenklingar och bara behandlat rakt av utan mer ingående analys. Men, bl a i Fallons studier såg man faktiskt en viss förbättring jämfört med kontrollgruppen.

Studien påvisar själv att det är svårt att bedöma huruvida någon har en Borreliainfektion eller inte. Av etiska skäl förvägrades därför ingen den korta inledande antibiotikabehandlingen eftersom de faktiskt kunde råka ha en aktiv Borreliainfektion. Prof. Hagberg konstaterar dock i TT att studien hade varit mer intressant om man förvägrat en del patienter behandling överhuvudtaget.

Man har heller inte undersökt huruvida patienterna hade några övriga co-infektioner såsom Bartonella, Babesia, Anaplasma och Mycoplasma m.fl. som också förekommer hos fästingar och kan således starkt inverka på hur patienten svarar på behandlingen. Vidare känner man till att diverse opportunistiska infektioner såsom olika virus (coxsackievirus, herpesvirus, Epstein-Barr, cytomegaolvirus, parvovirus) och andra samhällsförvärvade infektioner såsom twar lättare kan slå till vid kroniska sjukdomar.

Det finns ett flertal bakterier och parasiter som fästingar bär på som regelmässigt inte eftersöks. Det är fortfarande ett outforskat område. Den 17 mars 2016 presenterades en studie i Frankrike där man kunde påvisa ett par bakterier med parasitegenskaper som förekommer frekvent  (100% resp 75%) hos fästinghonor; M. Mitochondriih respektive Spiroplasma.

Mitochondriih är en bakterie som angriper mitokondrierna hos den infekterade värden. Forskningen verkar dock inte ha kommit så långt avseende denna bakterie, men den finns i samtliga fästinghonor. Att en bakterie angriper mitokondrier bör vara av stort intresse då det sannolikt kan förknippas med trötthet/utmattning,

Spriroplasma kan ha samband med Transmissibel spongiform encefalopati (TSE) vilket påverkar hjärnan (encefalopati) och nervsystemet, dvs psykiska och fysiska förmågor försämras. Även här har forskningen inte kommit långt.

Svårighet att behandla på grund av biofilm och round bodies
Vid behandling av borrelios med enbart doxycyclin finns flera studier som påvisar hur borreliabakterien kan undkomma behandlingen och immunförsvaret genom att forma biofilmskollonier och anta s k atypiska former (round bodies eller rundkroppsform, granuler, m fl), mutera dess genstruktur för att förvirra immunförsvaret och gå in i vävnader där antibiotika inte tränger in tillräckligt väl. Dessutom bör man komma ihåg att doxycyklin bara hämmar bakterietillväxten, dvs det har ingen specifik effekt på stationära bakterieformer.

Tysk studie visade att minst 6 månaders behandling var nödvändig
Wolfgang Klemann m.fl. (Tyskland 2011) undersökte 90 personer som tidigare fått antibiotikabehandling mot borrelia utan att uppleva full återhämtning (kvarvarande symtom). Kvarstående infektion dokumenterades med hjälp av PCR (biopsi). Långtids antibiotikabehandling initierades och anpassades individuellt utifrån kliniskt svar och patienterna behandlades kontinuerligt under minst 6 månader, i vissa fall flera år.

38,8% av patienterna upplevde full återhämtning medan 56,7% rapporterade en signifikant förbättring. 5,6% av patienterna bedömdes vara behandlingsresistenta och blev inte bättre.

Slutord
Borreliainfektioner, och framförallt med dess saminfektioner, är långtifrån så enkla och självklara som vissa vill påstå. Jag önskar en större ödmjukhet från svenska ”borreliaexperter” – att de tar del av mer information än den som redan stödjer deras uppfattning och sluta arbeta mot sina välinformerade patienter som är i desperat behov av deras hjälp. Infektioner kostar samhället enorma summor i utredningar, sjukskrivningar och utebliven produktivitet. När det kommer till det mänskliga lidandet för de drabbade och deras anhöriga går det inte att mäta i pengar men det är oerhört stort, tragiskt och helt onödigt!

Läs även hur andra hittills bemött studien
Lorraine Johnsons (JD, MBA) 

Angelica Johansson (ordf. i Borrelia och TBE Föreningen Sverige) 

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Pingback: BOTA BORRELIA – SVENSKA PROFESSORER GÖR BORT SIG I AFTONBLADET OCH DN | Bota Borrelia – Offer för sjukdom, inte samhället

 2. Jag noterade att studien bygger på förmodad borelia. Redan där faller studiens vetenskapliga värde och blir oanvändbar. För att ingå i studien skulle självfallet diagnosen borelia vara klar och inte förmodad!

  Gillad av 1 person

 3. Therese

  Syftet med studien verkar vara att påvisa att peroral administrering av antibiotika är underlägsen intravenös administrering. Du har ju inget jämförelse material om du ger samtliga i studien exakt samma behandling och därefter ger antibiotika peroralt som har reducerad effekt jämfört med intravenös administrering. Dessutom så har man ju efter 2 veckor IV behandling uppnått en kraftig reducering av bakterierna. Att då byta till tabletter eller kapslar ger ju som de vet ett sämre behandlingssvar men det visste de innan och det var det som var syftet med studien. Att man måste behandla minst sex månader dessutom borde de känt till innan de gjorde en kostsam studie och slösade forskningspengar på något de kunde frågat en kunnig läkare om som har erfarenhet av borrelia behandling.

  Gillad av 1 person

 4. För er som kan läsa diagram. Titta på stegringen av kurvan vid intravenös behandling (IV) Den avbryts vid oralt intag. Tänk vad patienternas ”hälsopoäng” hade ökat om man fortsatt med IV. Om behandlingseffekten fortsatte vara linjär skulle de ha samma hälsa som den normala populationen efter knappt 40 veckors IV.

  Tabletter hjälper f ö inte erfarenhetsmässigt med enbart 3 mån behandling mot persisterande form av bakterieinfektion. Jämför med TBC där man måste ha tre olika antibiotika under minst 6 mån.

  Gilla

 5. Karin

  Mats du glänser! Jag kan inte förstå hur en lekman kan vara så duktig och påläst! Jag har följt dig i ett år och verkligen sett hur du utvecklats. Det är imponerande och du är grym! Jag tror att om någon ska kunna förändra det stelbenta inom svensk sjukvård så är det just du. Det är bra att du får sådan spridning. Jag ser fram emot mer inlägg. Detta var det nog det bästa du någonsin skrivit. Stort tack från sjukvårdsutbildad långsjuk i neuroborrelios. Tack vare din studie om mikroskop av blod har jag nu fått hjälp och mår så mycket bättre! Använde en annan person då Titti var fullbokad.

  Gillad av 1 person

 6. Lars W

  Mycket sakligt och bra Mats. Vore Intressant att ta en lugn och saklig diskussion med prof. Olsen kring detta.

  Gillad av 1 person

 7. Caroline

  Studien visar absolut inget alls eftersom 1) man har inte fastställt diagnos på ett tillförlitligt sätt (förmodad borrelia är ett antagande) 2) man har inte tagit prover och uteslutit andra Co. Infektioner 3) man har inte behandlat borrelia enligt ILADS riktlinjer vilka säger att man måste ha antibiotika som verkar både inne i celler och utanför celler och samtidigt preparat som öppnar cystform. Däremot används studien som ett medel av auktoriteter att försöka återvinna mark. Problemet är att att marken de kämpar för inte går att äga. Ingen kan äga sanningen. Ingen kan ta ifrån människor deras återvunna liv efter långvarig behandling av Borrelia. Inte ens en otillförlitlig studie som inte påvisar något värde. Det vet även dessa herrar. Eller skitstövlar kanske är mer passande ord. Eftersom de arbetar mot sanningen och för förmörkelse väldigt strategiskt och medvetet!

  Gillad av 1 person

  • Du har så rätt Caroline! Väldigt märkligt att en sådan studie dels kan spridas så enormt i Sverige och dels lyftas fram av expertis som något slags evidens att långvarig antibiotika inte hjälper.

   Gilla

 8. Jag känner en som blivit antibiotika behandlad under lång tid och sist jag träffade henne mådde hon mycket bättre än förut .

  http://svenska.yle.fi/artikel/2014/02/10/patienterna-som-glomdes-bort

  Gillad av 1 person

 9. Bullshit! Det finns mängder av studier och människors erfarenheter av att lång antibiotikabehandling hjälper. Har egen erfarenhet av lång behandling för borrelia och är nu bakteriefri och mår otroligt mycket bättre än när jag bara låg hela dagarna med ständig värk, extremt kraftlös, stora kognitiva problem, minnesrubbningar, stickningar i hela kroppen, svår yrsel mm, mm. Ville bara dö (var dock inte deprimerad) för livet var inte värt att leva på det sättet.
  Sen har tyvärr det stora och långa bakterieangreppet på cellerna gett mig en del, förmodligen bestående, symtom tyvärr. Det beror på att jag inte fått vården förrän 8 år efter att jag insjuknat.

  Det måste bli ett slut på det här nu! Man kan inte blunda för detta och se det som prestige, eller vad det nu är, utan ge alla den vård den behöver för att bli frisk.

  Gillad av 1 person

  • Det var ord och inga visor Britt!

   Skönt att du mår bättre! Jag håller med dig fullständigt. Det är märkligt om experterna tror att borrelia försvinner av sig själv om man inte får behandling. Bara för att en viss tid har gått. Sensitiviteten i de provtagningsmetoder vi idag har i Sverige är väldigt låg då man haft infektionen länge.

   Gillad av 1 person

 10. Medo

  Skulle vara väldigt bra om DN kan visa denna diagram + fullständigt studier. Då professor Hagberg eller Olsen förenklar saken och har ingenting nytt än gamla studier som beskriver vad de säger att de har rätt. Ska man argumentera då ska man ha fullständigt studier och undrerlag.
  Sluta larva er professorer. Vi som har denna sjukdom vet mer än er. Kom o diskutera i media.

  Gillad av 1 person

 11. Karolina Lann Vallin

  Jag har en Borreliasjuk 12-årig dotter hemma som mår fruktansvärt dåligt. Har varit sjuk i drygt fyra år, det senaste akut. Jag funderar på om man skulle kunna få Janne Josefsson att gräva i det hela. För något skumt är det ju när svensk sjukvård mörkar så. Kanske skulle det innebära mer publicitet.

  Gillad av 1 person

  • Det verkar inte finnas någon journalist som vågar. Enklast är att heja på de som tycker att vi har det bra som vi har det i Sverige med uråldriga provtagnings- och behandlingsrekommendationer.

   Gilla

 12. Ammie

  studien bygger på förmodad borelia. Redan där faller studiens vetenskapliga värde och blir oanvändbar. För att ingå i studien skulle självfallet diagnosen borelia vara klar och inte förmodad

  Gillad av 1 person

 13. HenrikL

  Bra studie som förefaller gravt misstolkad av svenska experter.
  Min analys av studien är:
  – IV behandling har en stor effekt på kvarstående symptom.
  – IV behandling behöver vara längre än 2 veckor. Snarare 2 månader.
  – Behandling oralt har jämförelsevis dålig effekt.
  – Eftersom kvarstående symptom förbättras av IV antibiotika bevisar denna studie att så kallade restsymptom beror på aktiv infektion och alltså INTE är kvarvarande symptom efter utläkt Borrelia infektion.

  Gillad av 1 person

 14. HenrikL

  Jag glömde:
  – Långtids antibiotikabehandling har få om inga bieffekter.

  Gillad av 1 person

  • Det var några misstänkta narkomaner som hade lite biverkningar inledningsvis med IV. Det var dock inte kopplat till långtidsbehandling. Jag kan misstänka varför just de hade problem…

   Gilla

 15. Rosita Hellberg

  Sakligt och lättsamt presenterat som vanligt Mats, super bra! Caroline (inlägg ovan) du har skrivit i stort sett allt redan som jag ville framföra i mitt inlägg. Man kan inte nog poängtera att man inte kan göra en sådan här studie på det sätt som gjorts. Förutom det som Caroline påtalade ovan så måste man beakta att man inte vet de fysiska förutsättningarna för de personer som ingick i studien. Hur länge hade de varit sjuka? Fick de någon hjälp för att klara detoxen? Människor som varit kroniskt sjuka länge behöver en individuellt anpassad behandling utifrån sin unika sjukdomsbild. Samtliga virus, bakterier paratsiter måste man få behandling för, därtill måste kroppen få tillskott för att ta hand om och bryta ner allt slagg som blir. Immunförsvarsstärkande prepparat och näringsrik skonsam kost icke att förglömma. Behandlar man ensidigt bara en typ av bakterie så får de andra infektionerna fritt spelrum. Så beklagligt att den här forskningsrapporten fått den här mediala utrymmet, hoppas verkligen att den inte får stå oemotsagd i medierna.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: