Tarmens bakterie- och virusflora och dess betydelse för ME/CFS

Professor Tom Wileman med flera
Populationsbaserade studier har visat en övervikt av  kronisk infektion eller reaktivering av en latent infektion som orsak till ME/CFS
. Mot bakgrund av detta och de överlappande symptom på ME/CFS med kroniska virusinfektioner, är det inte förvånande att många försök har gjorts för att identifiera virus som en utlösande faktor.

Ett stort antal virus har satts i samband med initiering eller bevarandet av ME/CFS, inklusive Epstein-Barr-virus (EBV), Ross River-virus, Humant herpesvirus-6 (HHV-6), Parvovirus B19, hepatit C-virus, Humana retrovirus och Enterovirus (exempelvis Coxsackievirus) . Bland dessa är oftast EBV identifierat som en möjlig viral utlösande orsak av ME/CFS . Medan höga titrar av EBV-antikroppar har påträffats i delmängder av patienter jämfört med friska individer som tidigare infekterats med EBV, har inte studier replikerat dessa resultat. Det saknas således tillräckliga bevis

Dessutom är närvaro av antikroppar mot EBV, HHV-6 och CMV-virus inte specifika för ME/CFS utan även associerade med andra sjukdomar och de kan hittas i asymtomatiska individer.

En studie av patienter med förhöjda halter antikroppar av EBV, utöver CMV eller HHV-6, resulterade i en 75% svarsfrekvens på långsiktig behandling av  valacyclovir (Valtrex) och/eller valganciklovir (Valcyte). Men en annan dubbelblind, placebokontrollerad studie av aciklovir visade ingen klinisk skillnad i behandling mot placebokontroll. Ett alternativt tillvägagångssätt bygger på att öka antivirala försvar hos ME/CFS-patienter där det förutsätts att de har en oidentifierad, underliggande virusinfektion och användning av olika immunaktiverande medel för att stärka immunförsvaret och antivirala svar.

Isoprinosin
I en mindre pilotstudie som mätte den kliniska effekten av det immunstimulerande läkemedlet Isoprinosin hos sexton patienter, resulterade i förbättring av symptom hos 60% av patienterna. Patienter som rapporterade förbättrade kliniska parametrar visade också avsevärt förbättrad NK-cellsaktivitet som korrelerade med varaktigheten av behandlingen och ökade även avsevärt antal CD4 + T-hjälparceller och IL-12 nivåer vid vecka 28.

Ampligen
En klinisk studie av Rintatolimod (Ampligen), en agonist till Toll-like receptor (TLR3) som via ett erkännande av dubbelsträngat RNA framkallar produktion av antivirus typ 1 interferon visade objektiva förbättringar i motionstolerans och en minskning av symptom jämfört med placebo efter 40 veckor, vilket indikerar en mikrobiell roll i ME/CFS.

Bevis på motsatsen att virusinfektionen är en etiologisk faktor i ME / CFS har kommit från analysen av enäggstvillingar  där inga skillnader i virusprofil och uttryck återfanns i friska kontra sjuka tvillingpar. Andra studier som jämför ME/CFS-patienter med friska kontrollpersoner har misslyckats med att identifiera några signifikanta skillnader i virusinnehåll och / eller serumnivåer av antikroppar som är specifika för parvovirus B19, HHV-6A, HHV-6B eller HHV-7. Orsakerna till dessa uppenbara skillnader är oklara, men kan ha samband med den inneboende svårigheten att upptäcka aktiva infektioner och diskriminera de från reaktivering av latent smitta, andra orelaterade villkor och immunförändringar.

Osäkra provtagningsmetoder
Många studier som är beroende av blodprover för att upptäcka tecken på virusinfektion kan missa enterovirus, parvovirus, eller herpesvirus  (8 st) som fortsätter att framhärda i tarmen, hjärnan eller hjärtvävnad.

Enterovirus
Enterovirus hos ME/CFS.patienter har misstänkts under många år. Dr John Chi med kollegor har
 identifierat en högre prevalens av enterovirusinfektion i mag-biopsiprov av ME/CFS-patienter med signifikanta gastrointestinala symtom (82 %), jämfört med kontrollpersoner (20%). Andra har dock inte funnit någon ökad förekomst av enterovirus infektion hos ME/CFS-patienter.

Icke virusinfektion
Bevisen för en bakteriell infektion som en utlösande faktor för ME/CFS har bara beskrivits i fallrapporter om Q-feber och Twar. Till skillnad från studier som fokuserar på virusinfektion, har ingen fokuserat på effekten av antibakteriell terapi hos ME/CFS-patienter.

Sambandet mellan ME/CFS och parasiter eller svamp har också varit begränsade och ofullständiga. För närvarande finns det inte tillräckliga bevis för att dra slutsatsen att ME/CFS orsakas av en bakterieinfektion eller att sjukdomen upprätthålls av en pågående infektion.

Nedsatt/dysfunktionellt immunförsvar
Den mest konsekventa slutsatsen är en minskning i funktionen av NK-celler som spelar en viktig roll i immunförsvarets övervakning och framförallt viral immunitet. Nedsatt funktion av NK-celler är ett vanligt fynd hos patienter, även om det absoluta antalet NK-celler inte påverkas av sjukdomstillstånd. Sammantaget har studier saknat konsistens och reproducerbarhet, med olika studier som fokuserar på olika identitetsmarkörer och olika indikatorer på cytotoxisk aktivitet. Den aktuella forskningen har således inte på ett övertygande sätt etablerat en korrelation mellan NK-cellfunktionen och sjukdomens svårighetsgrad.

Nyttan av låg NK-cellsaktivitet som en biomarkör för ME/CFS ifrågasatts ytterligare av en närvaro av liknande fenomen vid reumatoid artrit, cancer och endometrios, liksom hos friska individer som äldre, rökare och psykiskt stressade mm.

TNF-Alfa vanligt men inte specifikt för ME/CFS
Andra indikatorer på immunförändring hos ME/CFS-patienter kommer från jämförande analyser av cytokiner i blodet eller mer sällan,  såsom cerebrospinalvätska. Huvuddelen av studierna är begränsade genom att undersöka ett fåtal utvalda cytokiner i ett litet antal patienter av vilka de flesta har misslyckats med att ge betydande resultat. Trots detta har vissa studier rapporterade förhöjda halter av TNF-alfa hos ME/CFS-patienter, som är av särskilt intresse eftersom det är en förmedlare av obehag och en del av det centrala nervsystemets inflammatoriska sjukdomar, och via sin verkan på vaso-vagala reflexkretsar i hjärnstammen kan störa autonom kontroll. Men det är osannolikt att vara specifikt för ME/CFS-patienter

Autoimmun sjukdom – Rituximab?
Det positiva resultatet av kliniska prövningar av Rituximab  i Norge är utan tvekan det starkaste beviset hittills inom immunförändringar och dysfunktion hos ME/CFS-patienter. Det innebär att sjukdomen kan vara autoimmun av naturen. Läkemedlet har tidigare använts med framgång vid behandling av reumatoid artrit. Rituximab-behandlade ME/CFS-patienter rapporterade en total svarsfrekvens på 67% jämfört med 13% i placebogruppen, med betydande minskningar av trötthetspoäng efter 8 månader.

Tarmens betydelse för autoimmunitet
Det har konstaterats att ME/CFS-patienter har en obalans gällande sammansättning av tarmfloran (dysbios). Det har även beskrivits i samband med andra olika sjukdomstillstånd hos både försöksdjur och människor.

Dysbios tros främja eller vara associerad med förändrad permeabilitet av tarmens epitelbarriär, kallas ”läckande tarm”. Störning av epitelceller som normalt tätt binder angränsande celler (tight junctions) i gränsepitel ger inträde för translokation av bakterier eller bakteriekomponenter direkt i blodbanan.

Kan tarmens bakterieflora spela en viktig roll i utvecklingen av ME/CFS?
Samexistensen av ME/CFS och gastrointestinala symtom är väl dokumenterade. Initiala analyser av bakteriepopulationer använder avföringsprover från ME / CFS-patienter fann högre koncentration av Escherichia coli av de totala aeroba mikrober jämfört med friska kontroller (92,3% jämfört med 49%), men dessa resultat rapporterades i ett vetenskapligt möte, med ospecificerad metodik. Mjölksyra som producerar Enterococcus och Streptococcus species befanns även vara i signifikant ökad koncentration hos ME/CFS-patienter.  Vidare har 77% av ME/CFS-patienter visat sig ha intestinal bakteriell överväxt.

Nästa steg för ME/CFS – mikrobstudier
Mikrobstudier har hittills nästan uteslutande fokuserat på att definiera förändringar i bakteriepopulationen i tarmen. Nyligen har emellertid området breddats för att bedöma även de icke-bakteriella mikroorganismerna i tarmen. Av särskilt intresse är de virala komponenterna, särskilt bakteriofager (de virus som livnär sig på bakterier). Hittills har effekterna av tarmvirus fått mycket lite uppmärksamhet. Virus i tarmen kan vara indirekta effekter till förändringar i bakteriepopulationer, eller direkta effekter efter stimulering av immunsystemet.

Spännande! Fortsättning följer…

Läs allt här i fulltext

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. affabro

  Jag hoppas liksom Mats, att biomedicinsk forskning av den här målgruppen inte bara önskvärd utan helt nödvändig.
  Biomarkörer måste hittas för att kunna ställa korrekt diagnos och inte som nu bara lita till symtomkriterier.
  En stor belastning för denna målgrupp är att den uppfattas felaktigt som en psykiatrisk åkomma, vilket onödigt lägger sten på börda, då sjukdomen i sig själv är mycket krävande och orsakar stort lidande.
  Tiden är nu mogen för att Sverige ta sitt ansvar för den här svårt sjuka gruppen.
  Det finns nu forskare, neurologer och läkare som är beredda att ta ledningen, bara de får rätt stöd av den konventionella sjukvåden.

  Gillad av 1 person

 2. Jag hoppas liksom Mats, att biomedicinsk forskning av den här målgruppen inte bara önskvärd utan helt nödvändig.
  Biomarkörer måste hittas för att kunna ställa korrekt diagnos och inte som nu bara lita till symtomkriterier.
  En stor belastning för denna målgrupp är att den uppfattas felaktigt som en psykiatrisk åkomma, vilket onödigt lägger sten på börda, då sjukdomen i sig själv är mycket krävande och orsakar stort lidande.
  Tiden är nu mogen för att Sverige ta sitt ansvar för den här svårt sjuka gruppen.
  Det finns nu forskare, neurologer och läkare som är beredda att ta ledningen, bara de får rätt stöd av den konventionella sjukvården.

  Gillad av 2 personer

 3. Stina Hultgren

  Intressant! Blir spännande att se vad som eventuellt kan hjälpa den tredjedel som inte har hjälp av rituximab i framtiden. Och såklart vill man veta varför det hjälper några av oss men inte alla. Kanske finns svaret i våra magar 😏

  Gillad av 1 person

 4. Madeleine K

  Min underbara husläkare har låtit mig pröva valaciklovir i 6 mån 500g per dag, och jag mår sååå mycket bättre. Från att ha legat mest hela dagarna till att börjat jobba lite. Nu har jag ätit i 4 månader, glömde bort ”slarvade” med att ta en tablett och dagen efter fick jag världens skov, så jag är noga med att inte missa någon tablett!

  Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: