Inflammatoriska sjukdomar är en utmaning

inflammation.png
Inflammation ligger bakom trötthet, smärta och även depression

Självklart behöver man inte ha alla dessa symtom. Framförallt långtifrån alla har problem med depression, även om det förekommer som enskilt och i kombination med övriga symtom.

De bakomliggande orsakerna till inflammation kan vara många. Exempelvis infektion, autoimmunitet, kemisk belastning och självklart stress – ett område som är mer eller mindre tabubelagt att skriva om i vissa patientgrupper då risken finns att ”psyklobbyn” ska ta fasta på det och anse att KBT är lösningen för allt. Det är synd att det ska vara så. För även ”psyklobbyn” borde veta bättre än så.

Allt hänger ihop, men det finns idag ingen självklar lösning
Om kroppen har svårt att läka sig själv måste man hjälpa till på olika sätt. Om vissa belastningar avhjälps borde kroppen lättare läka sig själv.

Blood brain barrier (BBB), även kallat blod- hjärnbarriärren
Infektioner och inflammationer i centrala nervsystemet kan vara svåra att komma åt på grund av blod-hjärnbarriärren (BBB).

Vi har idag tillgång till bra läkemedel som behandlar eller effektivt lindrar många olika sjukdomar, men så fort ”sjukdomen” hamnat ”på andra sidan”, dvs i det centrala nervsystemet, blir det så mycket svårare. För dit finns en port som inte släpper igenom vad som helst. Det är också självklart ett skydd, men skyddet kan bli kontraproduktivt om patogenerna redan kommit in. Utmaningen att leverera en effektiv terapi för hjärnan innebär självklart krav på samordnade tvärvetenskapliga metoder som tar hänsyn till BBB, liksom de unika egenskaper som hör ihop med det patologiska tillstånd som ska behandlas.

”Porten” till BBB släpper inte igenom alla molekyler
Leverans av läkemedel till hjärnan och centrala nervsystemet (CNS) är en stor utmaning inom läkemedelsutvecklingen eftersom bristen på effektiva behandlingar genererar höga direkta och indirekta kostnader då en stor andel av befolkningen lider av inflammation och/eller infektioner i CNS.

Att satsa ytterligare på forskning i syfte att få fram mer effektiva läkemedel som i större utsträckning kan passera BBB skulle inte bara öka välbefinnandet hos många människor, utan även avsevärt minska hälso- och sjukvårdskostnader. Dock måste fler hinder övervinnas för att möjliggöra aktiva läkemedelsföreningar att nå sina mål i terapeutiskt relevanta mängder. De hinder som åsyftas är inte enbart förmågan att få fram effektiva läkemedel som kan passera BBB utan till synes den konservatism som råder i Sverige avseende hur flera olika olika infektionssjukdomar ska behandlas, inte minst vektorburna infektioner.

Lite om vad som görs eller är på gång
Utveckling av läkemedel som kan passera BBB är en av de största utmaningarna inom medicinen idag. Institutionen för kemi och biomedicin, Linnéauniversitet, har nyligen erhållit 2.3 miljoner kr av Vinnova för att utveckla små, stabila proteiner som har egenskapen att kunna korsa BBB. Projektet pågår 2016 – 2018 och ska bli intressant att följa.
Källa

Exempel på hur BBB kan passeras
Ett forskarteam vid Sunnybrook Health Sciences Centre i Toronto använde fokuserat ultraljud för att tillfälligt och riktat öppna blod-hjärnbarriären. De hävdar att de var först ut att ”öppna porten” till BBB.

Man kan även förbättra passagen genom makromolekyler, inklusive liposomer, nanopartiklar, miceller, och polymerkonjugat. Även med hjälp av fysiska stimuli såsom ultraljud och elektromagnetiska fält (EMF) kan barriären tillfälligt öppnas och koncentrerat läkemedel kan levereras.

Det är dock svårt att idag kunna reglera vilken mängd och hur länge man kan krossa barriären.

Patologiska tillstånd
Det har även konstaterats att barriären ibland kan öppna sig vid olika patologiska tillstånd (sjukdomstillstånd) vilket möjliggör ”läkemedelstransport” in i hjärnan. Det kanske därför vissa blir bättre i sin kroniska sjukdom vid förkylningar och vanliga infektioner om man samtidigt intar antiinflammatoriska preparat som då kan passera barriären?

Exempel på läkemedel som kan passera BBB
Vissa läkemedel, t.ex., isoniazid, pyrazinamid, linezolid, metronidazol, flukonazol, och några fluorokinoloner uppnår en AUC CSF / AUC S -förhållande nära 1,0 och är därför ytterst värdefulla läkemedel för behandling av bakteriella CNS-infektioner.

De läkemedel som har liten förmåga att passera blod-/hjärnbarriärren kan administreras direkt i den ventrikulära eller lumbala CSV. Samtidig intravenös behandling är lämpligt. Denna metod är mest användbar med antibiotika med låg penetration i spinalvätskan och/eller en hög systemisk toxicitet, som inte medger att öka den dagliga systemiska dosen (t.ex. aminoglykosider, vankomycin, amfotericin B, och polymyxiner). Det bör noteras att administrationen av medel mot infektioner i det ventrikulära eller lumbala CSV är nästan alltid en off-label användning (sker på läkarens risk) och kräver därför en tydlig indikation av infektion i CNS.

Läkemedel för behandling av herpesvirus
Aciklovirs förmåga att passera BBB var måttlig efter administrering av både oral aciklovir och valacyclovir (efter oral administrering omvandlas valaciklovir till aciklovir). När det gäller ganciklovirs förmåga att passera BBB uppskattas att AUC CSV / AUC S -förhållandet i en icke-human primatmodell var 0,155 ± 0,071 ( 224 ), vilket tyder på att förmågan att passera BBB liknar aciklovir. Forskarna har inte funnit hur  pass väl cidofovir och famciklovir kan passera BBB.

Antiretrovirala läkemedel
Det finns inga bra studier på människor när det gäller penetration av BBB avseende läkemedel för behandling av HIV-infektioner Dålig penetrering av antiretrovirala läkemedel tillåter fortsatt HIV-replikation.

Antisvampmedel
Det klassiska svampdödande medlet amfotericin B, aktivt mot de flesta svampar av klinisk betydelse,  består av stora molekyler. Dess storlek hindrar möjligheten att passera BBB. I djurförsök och några få studier på människor var koncentrationerna av amfotericin B mindre än 1% i CNS jämfört med serum eller plasmanivåer.

Alternativa eller innovativa behandlingar
Det finns redan idag så kallade aminosyraterapi, peptidterapi med mera, då kortkedjiga peptider verkar kunna passera BBB. Ryssarna har flera olika läkemedel baserat på peptider. Men den allmänna kunskapen om detta verkar fortfarande vara på mycket låg nivå i Västeuropa och USA.

Amino Acid Therapy
Det finns även andra innovativa behandlingar på olika håll i världen, bl a för att öka neurotransmitternivåer i hjärnan genom intag av aminosyror (tillsammans med nödvändiga ko-faktorer) som kan passera BBB. Natural Path Health Center, Wisconsin USA, är en sådan klinik som använder sig av ”Amino Acid Therapy”. Essentiella aminosyror kan även nu vara av stort intresse att tillföra med anledning av den norska studien.

Svensk professors egna erfarenheter
Professor Göran Petersson, Kemi- och Bioteknik, Chalmers, skrev ett pm i maj 2011, delvis utifrån egna erfarenheter då han drabbades av muskelreumatism (polymyalgi). Han menar att kroniska och autoimmuna inflammationer ofta är kopplade till obalanser i cytokinernas reglering. Cytokiner har särskilt stor betydelse vid inflammationer och finns då ofta i förhöjda halter så att immunförsvaret överaktiveras. Kroppens eget kortisol har liksom olika kortisonpreparat kraftfull effekt mot inflammationer. Brist på kortisol ökar risken för inflammation.
Källa

Han radar upp olika exempel på vad som kan fungera mot just inflammationer och överaktivt immunförsvar, bl a omega-3 och curcumin från kryddväxten gurkmeja.

Inflammation kopplat till depression
Forskning avslöjar att många fall av depression orsakas av en allergisk reaktion mot inflammation.

”Inflammation är vårt immunförsvars naturliga reaktion på skador, infektioner eller främmande ämnen.” När inflammation utlöses, pumpar kroppen olika celler genom blodet, inklusive cytokiner, en klass av proteiner som underlättar intercellulär kommunikation. Det händer också att personer som lider av depression är laddade med cytokiner. Inflammation orsakas inte enbart av infektioner utan även av fetma, höga sockerdieter, stora mängder transfetter, ohälsosamma kostvanor i allmänhet, och andra orsaker, bl a autoimmunitet.

Genom att behandla inflammatoriska symtom på depression – snarare än de neurologiska  – har forskare och läkare öppnat upp en spännande ny dimension i kampen mot vad som blivit en global epidemi.

Det finns vissa tecken på att omega 3 och curcumin, ett extrakt av kryddan gurkmeja, kan ha liknande effekter. Båda är tillgängliga över disk och kan vara värt ett försök.

Carmine Pariante, psykiatriker vid Kings College citeras i The Guardians rapport: ”Vi är mellan fem och tio år från ett blodprov som kan mäta nivåer av inflammation hos deprimerade människor… Vi kan eventuellt bara vara fem år från ett lämpligt ”botemedel” för depression.”
Källa

Restprodukt bildas av inflammation
Problemet med inflammationer i hjärnan är att en restprodukt bildas – kinolinsyra, vilket kan leda till depression samt suicidaltankar. Det är därför viktigt, vid infektion och inflammation i CNS, att man har tillgång till läkemedel som kan passera BBB.
Källa

Johannesört
Johannesört är en av de mest kända medicinska örter i väst bland allmänheten tack vare dess effekt i behandling av depression, oro, ångest och sömnbesvär. Det är både antimikrobiellt och antiinflammatoriskt. För inte så länge sedan sänktes nivåerna kraftfullt av verkningsämnet i svenska kosttillskott.

Studie om Johannesört
250 patienter delades in i två grupper. En grupp fick Johannesört 900mg/dag och en annan fick ett antidepressivt läkemedel, Paroxetin 20 mg/dag. Alla som deltog i undersökningen hade medelsvår eller svår depression (genomsnitt ca 25 poäng, men minst 22 poäng på en 0-66 gradig skala av Hamiltons depressionsskala. Effekten av behandlingen märktes först efter ett par, tre veckor. Efter 42 dagar hade de som fått Johannesört blivit avsevärt mycket bättre. De hade i snitt minskat depressionen på Hamiltonskalan med 14,4 poäng! De som fick läkemedlet Paroxetin hade bara minskat med 11,4 poäng under samma period och hade dessutom drabbats av fler biverkningar.

900 mg Johannesört är idag svårt att få tag i Sverige då de sänkte nivåerna rejält per tablett. Ja, du kanske kan gissa varför… Tidigare motsvarade 3 tabletter Neurokan 900 mg. Men idag får man stoppa i sig mer än 10 tabletter för att komma upp i den nivån.
Källa

Inflammation är kopplat till smärta
Överläkaren Diana Kadetoff studie om fibromyalgi och inflammation i centrala nervsystemet visar att fibromyalgipatienter har förhöjda halter IL-8 i serum och likvor. Likvornivåerna var tre gånger högre än serumnivåerna vilket talar för centralnervös inflammation vid fibromyalgi. Det som direkt orsakar inflammationen är TNF-alfa (IL-6). Det finns stora likheter med MS och även reumatism. TNF- Alfa som är ett cytokin (jämför med studien där cytokinnivån är förhöjd hos ME-patienter) har en huvudsaklig funktion att aktivera inflammation i kroppen genom olika mekanismer samt har även förmågan att skapa blodproppar genom att koagulera blod.
Källa

Inflammation är kopplat till trötthet
Nakatomi m.fl (Japan 24 mars 2014) visade i en studie på en ökad inflammation i hjärnan med 45% -199% hos ME/CFS-patienter jämfört med kontrollgruppen. Särskilt noterbart i amygdala som kan relateras till kognitiv nedsättning. Studiens slutsats: Resultatet ger belägg för neuroinflammation hos ME/CFS-patienter och medicinsk behandling med hjälp av antiinflammatoriska medel bör hjälpa.
Källa

Omega 3 i terapeutisk dos, kan det fungera?
Omega 3 kan passera blod-hjärnbarriären, och – det är antiinflammatoriskt. Cytokinet IL-6 TNF-alfa är oerhört intressant då det påverkar inflammationsnivån i kroppen och därmed ökar smärta. Det har även förmågan att koagulera blod så att syretillförseln till mitokondrierna minskar och man blir utmattad.

Jag hittade en intressant studie från 2005, förvisso om trötthetssyndrom som inte direkt har med ME/CFS att göra. Man kan läsa om olika personligheter och att de som i princip tänker mer på andra än sig själv har en större risk för insjuknande. De som hade mild grad hade i snitt 0.67 pg/ml TNF-alfa och de som hade hög grad hade i snitt 2,91 pg/mlTNF-alfa.

TNF-alfablockerare kan kallas för en “biologisk” medicin för reumatism (Larsson, 2001; Moss, 1999). Moss rekommenderar att TNF-alfablockerare och andra antiinflammatoriska mediciner ska prövas vid behandlingen av CFS.  Om TNF-alfa har inflammerat det centrala nervsystemet kommer vanliga TNF-alfahblockerare inte förbi blod-hjärnbarriären.
Källa

Omega 3 kanske kan få en del kroniskt sjuka att må bättre?
Den bästa egenskapen Omega 3 har är nog dess antiinflammatoriska effekt. Det hämmar IL-6, dvs TNF-alfa. Många med ME/CFS och fibromyalgi har för mycket TNF-alfa som skapar inflammationer, bl a i centrala nervsystemet.
Källa

Man har kunnat visa att Omega 3 kan passera BBB, vilket är riktigt bra. Det kanske därför Omega 3 är ett av de mest populära kosttillskotten som finns?
Källa

Test av Omega 3
Det florerar en uppsjö av Omega 3 på marknaden med olika procentsatser. Möller´s 3 verkar vara ett prisvärt alternativ och har rejält med Omega 3. Blev också bäst i ett test.
Källa

Sammanfattningsvis
Självklart är det inflammationer de flesta lider av. Problematiken är dock att ta reda på varför dessa inflammationer uppstår. Inflammation behövs. Det ingår i kroppens försvar, men det är också det alla mår dåligt av. Orsaken till inflammation är förstås det viktigaste att bekämpa. Det gäller att ta reda på orsaken till inflammation. Att minska inflammation kan vara symtomlindrande, men sällan ett botemedel. Många har valt att  använda sig av antiinflamatorisk kost. Det kan säkert även lindra, men vad beror alla inflammationer på?

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Maria

  Vad anser du om cbd-olja? Många rapporterar att de mår bättre av den

  Gillad av 1 person

  • Jag har tyvärr ingen erfarenhet av det. Det verkar vara i gränslandet om det är lagligt eller ej. Det finns inte vad jag vet något rättsfall än. Jag vill därför inte spekulera om CBD-olja på denna sida.

   Gilla

 2. Stina Karlsen

  Hei.
  Det er utenom tema her men legger ved denne som del av forskningen på me/cfs

  http://kavlifondet.no/2016/12/ny-studie-om-sykdomsmekanismer-ved-me-fra-forskningsgruppen-i-bergen/

  Vennlig hilsen Stina Karlsen

  Gillad av 1 person

 3. Marie Winqvist

  Googla på tex : Dr.Russel Blaylock (neurokirurg i 25 år, gått över till alternativsidan), Dr David Perlmutter,Josh Axe eller Dr. Tom ó Bryan. Det finns en stark koppling mellan läckande tarm och läckande blod-hjärnbarriär. ”The gut-brain connection” En pemeabel tarm påverkar hjärnan att läcka. Kärnan i autoimmuna sjukdomar. När tarmen släpper igenom för stora partiklar till blodet, skall dessa deponeras någonstans och där skapas inflammation. Sen har vi mikrovågsstrålningen som också öppnar blod-hjärn barriären. Utan att adressera dessa faktorer så har gifter, metaller och bakterietoxiner en highway in i hjärnan. Kan inte skriva allt här, ni som är intresserade får googla och utbilda er själva.

  Gillad av 1 person

 4. Marie Winqvist

  Det finns en helt laglig CBD olja där man har tagit bort den komponenten som ger drogeffekt. Går att hitta hos återförsäljare och är som sagt helt laglig. Del lär fungera bra på många , men de som har svåra kroniska smärtor behöver den illegala oljan och den är svår att få tag i och extremt dyr.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: