ME beror på herpesvirus enligt Lerner

Martin Lerner körde ”all in” på virusspåret
Martin Lerner (MD), en av mina favoriter som tyvärr gick bort för några år sedan, har sedan 1993 haft hypotesen att orsaken till ME i många fall beror på långvarig infektion med herpesvirus (det finns 8 olika herpesvirus).

Det viktigaste av dessa är Epstein-Barr-virus (EBV), men Lerner har även identifierat två andra herpesvirus som ett särskilt problem hos patientgruppen, nämligen cytomegalovirus (CMV) och human herpesvirus 6 (HHV-6). Han har visat att det hos patientgruppen finns icke-permissiv replikering av virus. Med detta menar han att det finns tillräckligt med viral replikation som pågår i celler för att störa cellulär metabolism och orsaka celldöd (läs längre ner om eATP och Suramin), men inte tillräckligt för att resultera i ett positivt DNA- eller antikroppssvar vid vanlig diagnostik. Det innebär att en kronisk infektion inte kan upptäckas genom vanlig diagnostik som antikropps- och PCR-diagnostik. Det här uttrycker även i hög grad Dr John Chia, som menar att många patienter med ME har pågående virusinfektion som han beskriver ”går under radarn”. Det här är lite som en HIV-infektion, där viruset befinner sig i cellerna, och immunsystemet inte kan agera som vanligt. Samtidigt vet vi att många med ME agerar som att de har en eller aktiva infektioner. Neuroinflammation och pro-inflammatoriska cytokiner och en tarmflora som är i obalans har kunnat bevisas. Detta påverkar förstås hormonbalansen och inte minst det autonoma nervsystemet, eftersom kroppen är utsatt för fysisk stress. Det parasympatiska nervsystemet går på sparlåga och det sympatiska går för fullt. Därav alla symtom som POTS, dimsyn, låg metabolism, sömnsvårigheter, svårighet att reglera kroppstemperatur mm, för att inte tala om energilöshet och ansträngningsutlöst försämring.

Fyra ”Lerner-studier” visar att långtidsbehandling med antivirala medel fungerar
Lerner tittade på 106 fall av ME och fann EBV ensamt endast i 28% av dessa fall. I ytterligare 53% av fallen fanns det Epstein-Barr-virus kombinerat med CMV eller HHV-6, vilket innebär att EBV var involverat i totalt 81% av patienterna med ME.
Källa

Lerner har även behandlat 142 ME-patienter med förhöjda antikroppar (IgG) mot HHV-6, EBV eller CMV med antivirala läkemedel. Han fann att 75% förbättrades avsevärt och fortsatte att förbättras vid uppföljning 2-3 år senare.
Källa

Doseringen är kraftig
Lerner ordinerar valacyklovir (Valtrex) med en dosering på 1000 mg var sjätte timme (dvs. 4 gram per dag)

Lerner har fått efterföljare som mer eller mindre replikerat hans forskning…

Några antivirala studier (herpesvirus)
Infektionsspecialist Jose Montoya, MD, från Stanford University har publicerat en öppen studie av 61 ME-patienter med förhöjda virala antikroppstitrar (IgG) som behandlades med långsiktig antiviral terapi (Watt 2012). Av 61 patienter som behandlades med valganciklovir (Valcyte) upplevde 81% en signifikant förbättring av kognitiv funktion.

Antikroppstitrar ansågs förhöjd om patienterna hade HHV-6 IgG > 1: 320, EBV EA > 1: 160 och EBV VCA > 1: 640 (Quest / Focus Diagnostics). Dr Montoyas studie fann också att patienter med förlängd behandling (6 månader eller mer) var mer benägna att svara bättre på behandlingen.

Valacyclovir (Valtrex) verkar fungerar på många
Psykiatrikern Theodore Henderson har med den antivirala medicinen Valacyclovir nyligen behandlat 30 barn med ME (jml Fukuda). 85% blev bättre efter 3 månader och 92% efter 5 månader . Han har för övrigt behandlat 200 vuxna och resultatet av det kommer att redovisas inom kort. Resultatet verkar dock i allt väsentligt överensstämma med förstudien som genomfördes med barnen.
Källa

52% av ME-patienter med Epstein Barrvirus och/eller HHV-6 blev bättre efter behandling med läkemedlet valganciklovir.
Källa

30 st ME-patienter med förhöjda IgG-antikroppar mot HHV-6 och Epstein Barrvirus
behandlades med läkemedlet valganciklovir i en dubbelblind, placebokontrollerad
studie under 6 månader. Den mentala tröttheten minskade och den kognitivia förmågan
förbättrades.
Källa

Valacyclovir kan fungera mot EBV
I en mindre studie 2002 provade man ett antiviralt läkemedel, valacyclovir, som hade verkan mot Epstein Barrvirus på 19 st CFS-patienter. 16 st blev bättre efter 6 månaders behandling.
Källa

Dr Dantini hävdar att ca 75% av alla med ME och fibromyalgi har en aktiv herpesinfektion
Han led själv av sjukdomen och behandlade sig med antivirala läkemedel och blev frisk efter 6 månader. Han har behandlat ME- och Fibromyalgipatienter med stor framgång. 75% av dem blir friska. Behandlingstiden har varierat mellan 6-17 veckor. På en hälsoskala (1-10) hade patienterna före behandling i snitt 1.92 och efter behandling 7.64. Han använder oftast Famvir eller Valtrex. Han undviker Valcyte pga av biverkningarna. Förutom antiviral behandling måste patienterna även lägga om kosten då födoöverkänslighet och allergier är vanligt hos dessa.

Precis som Montoya och Lerner är Dantini av uppfattningen att IgG inte enbart är ett mått på att det finns antikroppar mot en utläkt infektion. Han gör bedömningen att det är en pågående infektion om antalet titrar av IgG överstiger normalvärde med 4 ggr.
Källa

Famvir i kombination med Celebrex fungerade bra i en fas II-studie mot fibromyalgi
Dr. William Pridgen märkte att de som fick kombinationen av ett antiviralt läkemedel Famvir och det antiinflammatoriska läkemedlet Celebrex förbättrades dramatiskt över tid. De rapporterade inte bara en minskning i deras gastrointestinala problem, de fick även mindre smärta, trötthet, huvudvärk och andra symptom som vanligen förknippas med fibromyalgi. Efter en lyckad fas II-studie 2014 kommer en fas III-studie genomföras nästa år med ett kombinationsläkemedel IMC-1, som sannolikt innehåller Famvir och Celebrex eller motsvarande. Hane antog dock att Herpes-simplexvirus typ 1 (HSV1) , som vanligen förknippas med munsår kan vara boven i fibromyalgi. De flesta människor kan tvinga viruset att gå in i dvala, men inte alla. Pridgen tror att viruset förblir aktivt i mag-tarmkanalen och möjligen i bihålorna och bäckenregionen.
Källa

Kogelnik m.fl. (2006) använde valganciklovir hos patienter med förhöjda antikroppstitrar (IgG) mot humant herpesvirus-6 (HHV-6) och Epstein-Barrvirus (EBV). Tolv patienter med långvariga symptom på dysfunktion i centrala nervsystemet (CNS) befanns ha mycket förhöjda antikroppstitrar (IgG) mot humant herpesvirus-6 (HHV-6) och Epstein-Barr-virus (EBV). Alla patienter hade följande neurokognitiva symtom: nedsatt kognitiv funktion, sömnstörningar, dåligt korttidsminne och trötthet.
Forskarna försökte avgöra om förhöjda antikroppar (IgG) mot EBV och HHV-6 indikerade kronisk viral aktivering hos patienter med CNS-dysfunktion och om deras symtom kunde förbättras genom att undertrycka viral aktivitet med valganciklovir.

12 patienter som varit sjuka i mer än ett år (median 3 år, intervall 1-8 år) behandlades med 6 månaders valganciklovir i en öppen studie. 9 av 12 (75%) av patienterna blev signifikant bättre och kunde återgå till arbetslivet och även återuppta fritidsaktivitet på heltid. EBV IgG-titer sjönk från 1:2560 till 1:640 och HHV-6 IgG titer föll från 1:1280 till 1:320. Inga allvarliga biverkningar observerades bland de 12 patienterna. Denna studie tyder på att alltför höga IgG-värden är ett likhetstecken med en aktiv infektion trots avsaknad av IgM som normalt påvisar aktiv infektion.
Källa

Valacyclovir kan vara bra i kombination med valganciklovir vid EBV + andra DNA-virus
Lerner menar att det finns goda möjligheter att behandla ME/CFS. I de fall EBV uppträder som självständigt virus anser han att den antivirala medicinen valacyclovir är effektiv. Om det finns samtidig infektion med CMV eller HHV-6 är valacyclovir i kombination med valganciklovir att föredra.
Källa

Nu till något annat, men som är av intresse i sammanhanget… Kan verkligen Suramin fungera om grundorsaken till problemet det minskar är något annat?

Aktiv virusinfektion leder till celldöd 

Just detta med celldöd är av intresse då vi vet att celler innehåller mitokondrier och de innehåller ATP. En studie gör gällande att ME-patienter har för mycket ATP – utanför cellerna. Då kallas de för eATP.

ATP i celler är bra och utanför cellerna (eATP) utgör de ett hot
Enligt Naviaux måste cellerna (vari mitokondrierna finns) kunna övervaka sin närliggande miljö efter hot med hjälp av en mängd olika receptorer. Det kallas för purinerg signalering.

Det som är mycket intressant är att Naviaux funnit att utanför cellen är ”extracellulär ATP” (eATP) en (av flera) farosignaler som leder till att cellerna blir stressade. Fenomenet kallas för Cellriskresponsen (CDR), vilket kan triggas av olika saker som infektioner, stress, genetik mm. Problemet enligt Naviaux är inte aktiveringen av CDR utan att stänga av CDR när det tjänat sitt syfte. Här drar han paralleller med autism.

Hur stoppar man en signalering som verkar vara permanent?
Naviaux har letat efter läkemedel som kan stänga av en permanent form av CDR som jag i denna artikel kallar för ”cellstress”. Han har då enbart funnit ett enda läkemedel, och det är suramin – en klass av läkemedel som har funnits i nästan ett århundrade för behandling av andra sjukdomar – att blockera signalen för ”fara”, vilket gör att cellerna kan återgå till normal metabolism och återställa cellulär kommunikation.

När celler utsätts för klassiska former av faror, som ett virus, en infektion eller en giftig miljö, aktiveras en försvarsmekanism enligt Naviaux.  Detta resulterar i förändringar i ämnesomsättningen och genuttryck, och minskar kommunikationen mellan angränsande celler.

Naviaux och hans  forskarteam har testat suramin på en mindre grupp barn med autism med lovande resultat. De fann att Suramin korrigerade symtom på autism, även om behandlingen påbörjades långt efter symtomdebut. Suramin återställde 17 olika typer som signalering cell till cell, socialt beteende, koordination och mitokondriell metabolismnormalisering.
Källa

I sammanhanget tittar vi på en annan studie som publicerades strax efter Naviauxs dvalastudie:

Förhöjd energiproduktion (!) hos patienter med ME
Xinnan Wang har med sitt forskarteam – tvärtemot andra forskare – konstaterat att ME-patienter har normal ATP-produktion i mitokondrierna men över dubblerad ATP-produktion utanför cellerna (eATP) jämfört med frisk kontrollgrupp.
mito
I denna studie skiljer sig inte ATP mycket åt mellan ME-patienter och frisk kontrollgrupp när det gäller mitokondrierna – men utanför mitokondrierna  Varför har ME-patienter dubbelt så mycket ”eATP” (extracellulära ATP) utanför mitokondrierna? 

Deras resultat indikerar att det är osannolikt att ME/CFS-patienter har brist på ATP och därmed heller inget svårt mitokondriellt fel. Tvärtom så menar de att det kan vara kopplat till en patologisk mekanism där ATP produceras av icke-mitokondriella källor.
Källa

Men åter till eAPT – hur kan ATP finnas utanför cellerna?
Om man nu kopplar Wang med Naviauxs fynd så kan en delförklaring innebära att det finns för mycket extracellulärt ATP – eATP – i omlopp som kan orsaka denna cellstress CDR, som Naviaux vill försöka stoppa med läkemedel (Suramin). Även om nu inte enbart eATP är den enda stressfaktorn för cellerna vet vi att ATP bildas i mitokondrierna som finns i cellerna. Om ATP nu finns även utanför cellerna (eATP) och orsakar cellstress ”CDR”. Var kommer dessa ATP-molekyler ifrån? Döda celler orsakade av virus?

Om nu Martin Lerner hade rätt med att de flesta med ME har en eller flera aktiva herpesinfektioner som går under radarn så dör fler celler pga infektion. Då kommer eATP ut i omlopp och cellstress sätter fart. Det smartaste då kanske inte är att minska cellstressen utan gå på källan – dvs minska celldöden genom att behandla de virus som är aktiva.

Om Mats Lindström

Jag heter Mats Lindström och min fru är svårt sjuk i ME/CFS sedan 2008. Jag lägger ner en stor tid av min fritid på att försöka finna bra symtomlindring och helst botemedel mot sjukdomen. Det viktigaste i det arbetet tror jag är att synliggöra sjukdomens allvarlighet, att få politiker, forskning och sjukvård, men även allmänheten att förstå vikten av att hjälpa denna patientgrupp som lider oerhört - både av sjukdomen och samhällets okunskap. Min förhoppning är att en biomedicinsk forskning värt namnet kommer igång i Sverige. Jag driver några egna Facebook-grupper där den största heter Databas ME/CFS. Medlemmarna består av både ME/CFS-sjuka och anhöriga från bl a Sverige och Norge. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=REC8VA5SSABBS

 1. Jag trodde att alla människor i stort set hade herpesvirus liggandes latent i kroppen.. hos vissa bryter det aldrig ens ut.

  Gillad av 1 person

 2. Kristin

  Tack för denna information😊
  Då kan man fortfarande hoppas på att få behanling som hjälper.
  Jag insjuknade för 15 månader sedan och har onormalt höga titrar på dessa virus. Mina symtom stämmer väl överens med ME. Mitt autonoma nervsystem fungerar inte som det ska. Mitt hjärta värker hela tiden och anstränga mig är omöjligt. Jag har försökt förklara hur min hjärna förändrats, att det känns som jag har en svullnad som vid bihåleinflammation men utan feber? Och här kan jag läsa att herpesviruset huserar i bihålorna i huvudet. Efter lumbalpunktionen spred sig infektionen även till bäckenet. Och ingen tror på mig. Förra torsdagen fick jag samtal från infektionskliniken att diagnosen är psykosomatiska besvär.
  Tack än en gång🌹

  Gillad av 1 person

 3. kicki011

  Hej igen. tänker så här.. vilka belastningar är det du syftar på?
  Det finns så många människor även hela världen som lever med kronisk smärta (t.ex fibromyalgi, som jag). Är det så enkelt att alla vi över världen bär på detta herpesvirus och blir sjuka och det då går att bota?
  Kan inte då alla läkare över hela världen gå samman och ”bota” oss då kan man undra….. Hur svårt kan det vara… eller är det medicinindustrin som ligger bakom också? Många av oss ju äter stark smärtmedicin, ångestdämpande och antidepressiva mediciner. Själv äter jag inget sådant. De hjälper inte mig utan stjälper. Jag skulle önska fler människor förstod vilken skada receptbelagd medicin gör oss.
  (Men självklart måste många äta stark medicin… beror ju på vad den kroniska smärtan beror på)
  Tänker högt bara..
  Mvh/ C

  Gillad av 1 person

 4. Rosita Hellberg

  Suverän sammanställning av rapporterna Mats! Tack ❤️
  Det görs så mycket bra forskning på olika ställen i världen, men det leder ingenstans tyvärr. Det saknas fortfarande samarbete mellan forskningsgrupperna där man gör den hör typen av uppföljning och sambandsanalys av resultaten. Svaret på gåtan borde ju finnas där problemet uppstod nämligen från den infektion som utlöst sjukdom, vilken för många härrör från herpesvirus. Så jag tror absolut på just de här metoderna för bot.

  Gillad av 2 personer

 5. Marie Winqvist

  Det är en mycket intressant tanke som börjar komma fram mer och mer, att allt inte är som det ser ut att vara. Det som ser ut som ett lineärt samband kan dölja att någonting okänt har aktiverats (som då tex. EBV virus) av de faktorer som är uppenbara. Det lär finnas sex kända stammar av EBV. Någon är tydligen väldigt aggressiv men oftast ligger de vilande. De flesta verkar ha viruset i ngn form. Jag jobbar bl.a med en metod vars testmetod är besläktad med kinesiologin. Jag har konstaterat viruset hos mig själv och skall börja behandla mig själv efter helgerna.Skall även se vad som händer med ett par bekanta. Om jag får några sensationella resultat så hör jag av mig under vintern.

  Gillad av 2 personer

 6. Casper

  BHT, Butylated Hyrdoxytoluene, eller Butylhydroxitoluen (E-kod 321) biter på lipidbaserade virus, inklusive EBV och flera av Herpesvirusarna. Jag har detta tillskott just nu på prov. Tyvärr hjälper det tydligen inte mot Coxsackie (inget lipidhölje), men eftersom det fungerar mot HHV och EBV, så verkar det ändå värt ett försök. Kostar knappast ingenting att prova, och tycks vara nära på biverkningslöst. Se nedan:

  ”BHT and The Silent Epidemic – Herpes”:
  https://www.ilifelink.com/bht_and_the_silent_epidemic_herpes.html

  Det finns mycket skrivet om det och virus på nätet. Rekommenderar att läsa om det först själv, innan ni tar och provar.

  Gillad av 2 personer

 7. Simone

  Hej Mats! Jag har ganska nyligen hittat till din sida och lusläser dina inlägg. Detta är det hittills mest intressanta och hoppingivande för mig. När du skriver ”Det här är lite som en HIV-infektion, där viruset befinner sig i cellerna, och immunsystemet inte kan agera som vanligt” så tänker jag på den händelse som ledde mig till insikten om att jag förmodligen har ME (under utredning). När jag blev med barn gjorde jag sedvanliga HIV-test. Första gången blev ett svagt utslag. Det skrämde mig naturligtvis. Jag fick göra om testet några veckor senare och det blev ett svagt utslag igen. De sa att jag INTE har HIV och inte har något att oroa mig för. Men det ledde mig till att jag nog måste ha något virus i kroppen.
  Har tidigare försökt länge att få hjälp från vården men bara nått återvändsgränder. Sen började jag luska i varför jag fått samma svaga utslag på HIV utan att ha HIV, fann att i stort sätt alla ME-symtom stämmer in på mig, att de bröt ut under en infektion och etc.
  Har du hört talas om detta tidigare, att man skulle ha hittat samband mellan HIV-liknande virus och ME? Eller om eventuellt Herpesvirus kan ge svagt utslag på HIV?

  Tack för ditt engagemang, det ger mig hopp.

  Gillad av 2 personer

  • Intressant! Vad hade du för värden och vad är referens?

   Retrovirus är svårt att behandla
   Retrovirus har jag berört vid flera tillfällen. Jag skulle inte utesluta hypotesen att en undergrupp av ME-patienter har okända retrovirus (ännu ej upptäckta). Därför är det intressant att läsa på om HIV, ett av alla retrovirus och förstås det mest svårbehandlade. Man använder sig av antiretroviral behandling (ARV) med en mängd olika läkemedel för att stoppa viruset på olika sätt. Ett vanligt antiviralt läkemedel fungerar således inte.
   På Noaks Arks hemsida kan man läsa om hur många olika sätt HIV-virus måste angripas. Läs mer om det här

   Det finns flera steg i HIV-livscykeln liksom andra retrovirus
   1. Fritt virus cirkulerar i blodet.
   2. HIV fäster vid en cell.
   3. HIV tömmer sitt innehåll i cellen.
   4. HIV-genetiska material (RNA) används av omvänt transkriptas-enzym för att bygga HIV-DNA.
   5. HIV-DNA sätts in i cellens kromosom av ovan enzym. Detta etablerar HIV-infektion i cellen.
   6. När den infekterade cellen delar sig sprids HIV i kroppen

   Kan örtbehandling fungera mot HIV? Nja, men kanske mot andra retrovirus?
   Örtbehandling kan ha viss effekt, men det behövs stora mängder. I synnerhet mot HIV. Forskare har sett att det som fungerar mot hepatit B även kan fungera mot HIV.

   Japan
   Många japanska läkare som föreskriver traditionella kinesiska örtmediciner har erfarenhet av att använda en komplex formel (med sju örtingredienser) för personer med hepatit B och även för personer med flera andra hälsoproblem. Formeln är känd i Japan som Sho Saiko (på kinesiska: Xiao Chaihu Tang), och det testades in vitro mot HIV och visade sig vara hämmande. Efter ytterligare studier avslöjades att en viktig beståndsdel var flavonoider baicalin, som visat sig vara en hämmare av omvänt transkriptas (se p. 4 ovan).

   Sho Shaiko består av: Bupleuriumrot, Pinelliae, Scutellaria rot, ginsengrot, ingefära rhizom, glycyrrhiza rot och jujube.

   Kina
   Forskare från Kina har provat att testa 27 örter mot HIV, främst örter som är kända att fungera mot hepatit B. Dessa testades i USA vid University of California (Davis). 11 av de örtextrakten visade ha hämmande verkan och verkningsmekanismen var främst att hämma upptaget av viruset av celler. Även om dessa örter inte praktiskt går att använda vid HIV-behandling (den dos som skulle behövas för att utföra uppgiften är ganska hög), kan det ändå vara av intresse vid behandling av andra retrovirus.
   Läs mer här

   Studie med kinesiska örter mot HIV (2009)
   En kinesisk blandning av örter, kallad xiaomi granules, testades på 40 HIV-patienter under två veckor år. 40 andra HIV-patienter behandlades med anticandine. 36 av 40 blev bättre av de som fick xiaomi granules och 29 av 40 blev bättre av de som fick anticandine.
   Läs mer här

   Egna tankar
   Just Scutelliara rot är mycket omskriven och som jag vill lära mig mer om. I övrigt har även Quercetin egenskapen att hindra omvänt transkriptas-enzym att omvandla RNA till DNA så att man kan man bromsa replikering av retrovirus. Quercetin är även intressant då det ofta anses vara bra mot tarmhälsa och så kallad läckande tarm.

   Gillad av 1 person

 8. Pernilla

  Tack för ett intressant inlägg! För er som är öppna för icke konventionella idéer, rekommenderar jag att läsa Anthony Williams ”Medial läkning”, där han stödjer teorin om EBV som orsak till ME och även andra sjukdomar som MS och Fibromyalgi. För mig blev det väldigt tydligt när William beskriver hur viruset reaktiveras och vilka följder det får. Förstår också mer om varför jag mår så mycket bättre på antiinflammatorisk kost (har enligt William inte enkom med inflammationsteorin att göra, utan främst att viss kost är antiviral och immunstärkande.) Om det är så att det är ett virus som är inblandat blir det ju också rimligt att en ansträngningsutlöst utmattning kommer några dagar efter själva ansträngningen, något som många, inklusive jag själv, haft svårt att förstå.

  Gillad av 1 person

 9. Monica

  Monolaurin ska också ”avliva” herpesfamiljen, dit bl a EBV, hhv 6 m fl virus hör. Virus från herpesfamiljen är oerhört vanliga dessutom, och många är bärare av dem utan att vara sjuka.
  Monolaurin ger dock kraftiga reaktioner (influensa, magproblem) under några dagar. Sedan uppger de som provat att de känner sig piggare när de kommit igenom de första dagarna. Kan vara för tufft för de svårast sjuka! Behandlingen ska pågå i minst fem månader vid EBV. Dosen trappas upp, ofta från 500 till 2000 enheter (mg?), där man sedan ligger kvar i fem mån.

  Gillad av 2 personer

 10. Susanne Ericsson

  Dök på detta av en händelse.
  Jag fick ett utbrott att könsperspektiv vid min första utmattningssyndrom. För ca 20 sen.
  Blev konstaterad glutenintolerant 2010.
  Har fallit tillbaka i utmattningssyndrom två gånger ytterligare. Senast 2015. Jag är fortfarande sjukskriven. Kommer inte tillbaka till arbetslivet denna gången.
  Min herpes slår till fortfarande vid stress m.m Får korttidsbehandlingar det tillfällena.
  Denna utmattningssyndrom ; jag har försökt det mesta för att komma tillbaka. Men den här gången funkar det inte. Vid ansträngning blir jag trött, men kan ändå inte sova ok om nätterna. Jag får ont i kroppen, lederna. Svimningskänsla. Huvet tungt, eller så är kroppen tung.
  Nån gång ibland kan jag till och med känna mig ”frisk”.
  Hur går man tillväga för att få hjälp med detta, med herpesteorin? Det låter mycket intressant. Ett halmstrå tillbaka till ett riktigt liv igen!
  Mvh Sanna

  Gillad av 1 person

 11. Pingback: Vad hjälper mot ME? | Går kroniska sjukdomar att bota?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: